Blog Image

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Protokoll 2019-05-27

Protokoll Posted on Thu, June 27, 2019 08:48:43

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-05-27.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén och Frida Zackrisson.

Frånvarande, men lämnat återbud: Dan Stålebo och Emma Ryberg.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Örådsmötesprotokoll från 190401 godkändes.

Rapport från kommunmötet 190521:

Thomas gav en kort rapport från mötet, där man bl.a. diskuterade överlevnadsstrategi under 72 timmar för den enskilde vid en krissituation, där man betonade vattentillgången. Rörö Öråds specifika fråga angående kommunens inställning till ekonomiskt bidrag vid planerad samordnad solcellsinstallation för fastigheter inom kommunen, hade tyvärr försvunnit i hanteringen, men Örådet kommer att ta upp frågan igen vid nästa kommunmöte i september. Iö hänvisar vi till kommande utskrift av det officiella protokollet från mötet.

Hemsidan:

Linneas förslag till hemsidan bedömdes positivt av styrelsen, och fortsatt detaljarbete av hemsidans sektioner såsom Upplev Rörö, Bo och Leva, Historia och Hitta hit, fördelades inom styrelsen, för en första redovisning på Örådsmötet i augusti. Linnea informerades telefonledes och meddelade att hon gärna fortlöpande deltar i diskussioner via nätet.

Gula Skären sommaren 2019:

Gula Skären-städaren Viktor Granhag är informerad om gräsklippningens tidsperiod, dvs från början maj till slutet augusti. Frida får i uppdrag att diskutera med kommunansvarig angående klarläggande av bl.a. arbetsgivaransvar för anställningen.

Förslag till havsplan för Västerhavet:

Diskussion om Havs-och vattenmyndighetens förslag till havsplaner för Sveriges hav, inkluderande Västerhavet, där synpunkter på förslagen kan lämnas till Havs- och vattenmyndigheten fram till 2019-06-14. Vi beslöt att Örådet ej tar någon egen ställning i frågan, och hänvisar i stället till den enskilde kommuninnevånarens intresse gällande synpunkter på förslagen.

Möte Samarbetsgruppen Bevara Nordöarna och journalisten Conny Åqquist:

Kort referat av mötet med Bevara Nordöarna och journalisten C Åquist 190408 i Hallen, Rörö. Mötet var positivt enligt Thomas, och föranleddes bl.a. av sviktande befolkningsunderlag för Nordöarna, såsom 850 (2005) och 713 (2017), med ökat andel äldre bland de kvarboende. Gruppen föreslår en åtgärdssvalstudie i samverkan mellan Öckerö kommun, Västtrafik, Trafikverket, Färjerederiet och Öråden. Se iö C Åquists artikel i Torslandatidningen 24 april.

Hamntoaletten:

Styrelsen är enig om att skötandet av hamntoaletten ej är Örådets ansvar. Föreslår ny diskussion med Hamnföreningen, samt vidare att Anna och Dan tar kontakt med kommunansvarig för uppdatering av tidigare överenskommelse.

Övriga frågor: Vägbesiktning och färjetrafik:

Thomas informerade om att vägbesiktningen efter nätinstallationen ännu ej är utförd, utan planeras utföras i slutet på maj. Aktuell turlista, har generellt uppfattats som positiv, och har provperiod till september. Diskussion om upplevd försämring för skolbarnen på eftermiddagen (13.25-14.45). Om genomgripande förändring av färjetrafikens tider utifrån skolbarnens situation önskas, föreslås diskussion från kommunen (rektorn på skolan) till Färjerederiet.

Nästa möte:

Nästa Örådsmöte bestämdes till 2019-08-26 kl 18.00.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-05-29.

Thomas Alm, ordförande……………………………..

Thord Rosén, sekreterare……………………………..

Annelie Beiron, justerare……………………………Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Thu, April 18, 2019 17:43:02

Kommande styrelsemöte är den 27/5 kl. 18.00 i Hallen.

Välkomna att delta!MInnesanteckningar Kommunmöte 2019-02-19

Protokoll Posted on Thu, April 18, 2019 17:41:37

Minnesanteckningar från kommunmötet för Öråden 2019-02-19.

1) Nils Hjort, nämndsekreterare, beskrev användning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) i kommunens arbete. GDPR ersätter den äldre personuppgiftslagen (PUL) och gäller sedan 180525, och har som syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter. Skall hindra organisationer från att databehandla personuppgifter utan samtycke eller anledning. Information och diskussion om vad detta innebär praktiskt för Öckerö kommun. Se medföljande handling från Wikipedia.

2) Jan-Erik Bäck, miljö- och hälsoskyddsinspektör, beskrev det framgångsrika projektet att stävja tidigare avarter vid påskfirandet, med eldning av spillolja och bildäck. 2011 noterades 11 allvarliga händelser med på påskaftonen 5 bränder samtidigt. Provtagning vid Knipplafyren påvisade hög blyhalt i jorden. Nu sedan 2016 aktiv interaktion och dialog från kommunen med ungdomarna-föräldrar-polisen inkluderande provtagning vid fyrarna efteråt. Påsken 2018 blev härvidlag den bästa på flera år och planer för fortsatt framgångsrikt arbete påsken presenterades.

3) Louise Cena, beskriver arbetet med Öckerö kommuns nya hemsida, som skall ersätta den gamla från 2013, som blivit tungrodd och ej längre anses spegla kommunen 2019. Målgrupper: Företagare-innevånare-besökare, där egna innevånarna är viktigast. Planen att göra hemsidan enklare att använda, med så få klick som möjligt. Funktionen viktigast, ej för mycket information i enskilda texterna. 50% av användarna går in via mobilen. Blir på max 1000 sidor, planeras visas upp i preliminärt skick i april för synpunkter, och därefter i färdigt skick maj 2019.

4) Anders Lundgren redogjorde för föregående möte. ToGo-appen ej använd vid beräkning av resestatistik. Västtrafik vill ej ha kvar Flexlinjen, då den anses för bra och för dyr, planeras istället från december 2020 en Ringlinje runt öarna, skall gå ofta, inkluderande kvällar och helger. Upphandling pågår. Färdtjänsten kvar.

5) Frågor och svar: Beslut är fattat om flytt av Återvinningsstationen till Hönö Pinan. Snart beslut om korttidsplatserna i Öckerö hamn. Ännu inget svar om vägar på Grötö, gupp i vägbanor eller gatubelysning. Annie Bedö, ny gatuchef på kommunen, håller på att sätta sig in i dessa frågor. Hyppelns Örådsrepresentant önskar uppdatering av till synes uråldrig snöröjningsplan, som delas med Björkö. Diskussion om skolskjutsar för barn på Hyppeln och Knippla. Föräldrar uppmanas, om ej gehör för sina önskemål, att följa formella utredningsgången föräldrar-rektor-skolchef, för att komma till avslut i frågan. Ännu inget aktuellt planarbete gällande byggnation norra Brevik och Hjälsvik. Ännu inget besked om betalladdningsstation för elbilar vid Göstahallen. Startfas för gemensam plan för dagvattenavrinning. Klart slutet 2019. Thomas tar upp frågan om stundtals oönskat resultat av asfaltering på öarna i samband med fiberanslutning; planerad slutbesiktning kvartal 2 2019, då förhoppningsvis även privata vägar skall bedömas. Avslutningsvis förnyad tung debatt om kommunen och färjetrafiken, inkluderande nybyggnationen av färjelägena på Hyppeln och Knippla. Förslag på optimala turlistor, inkluderande önskemål att bussturernas tidtabell skall utgå från Burö färjeläge, framfördes, och kommunen lovar att försöka påverka Trafikverket gällande färjetrafiken.

2019-02-27

Thord Rosén och Thomas AlmProtokoll 2019-04-01

Protokoll Posted on Thu, April 18, 2019 17:39:25

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-04-01.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Thord Rosén och Dan Stålebo.

Frånvarande, men lämnat återbud: Lennart Larsson, Emma Ryberg och Frida Zackrisson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Örådsmötesprotokoll från 190218 och Årsmötet 190310 godkändes liksom utdelade minnesanteckningar från kommunmötet 190219.

Rapport från kommunmötet 190219:

Se separata minnesanteckningar.

Örådsagenda på Facebook:

För att öka information om Örådsmötenas agendor, föreslog Thomas att agendan för de enskilda mötena läggs ut på Rörö-info på Facebook gruppen och WhatsApp. Förslaget antogs enhälligt av Örådsstyrelsen.

Hemsidan:

Annelie beskrev kontakt med Linnea J och att denna förhoppningsvis lämnar ett första förslag om hemsidan under april 2019.

Gula Skären sommaren 2019:

Vilgot Granhag, fjolårets Gula Skären-städare har glädjande nog accepterat att fortsätta uppdraget även denna sommar. Gräsklippningen kommer i år att gälla från början maj till slutet augusti.

Städdag:

Annelie informerade om att skolan deltar i kampanjen ”Håll Sverige rent” och att man med sina 6 elever 09/04 gör en städningsinsats runt ön. Örådet bekostar barnens belöning (festis och gifflar).

Sommarplantering vid färjeläget:

Anna berättade att vårplanteringen av blomsterkrukan vid färjekuren uteblir, och istället ersätts av en sommarplantering i maj.

Förslag till havsplan för Västerhavet:

Thomas beskrev att Havs-och vattenmyndigheten har lagt fram förslag till havsplaner för Sveriges hav, inkluderande Västerhavet. Fram till 2019-06-14 kan synpunkter på förslagen lämnas till Havs- och vattenmyndigheten. Vi planerar ta upp ärendet till diskussion vid nästa Örådsmöte i maj.

Färjetrafiken:

Thomas beskrev att samarbetet mellan Nordöarnas Örådsgrupper, Färjerederiet och Trafikverket har utmynnat i en ökad turtäthet för färjorna från april 2019, jämfört med vad som tidigare var planerat. Ny turlista från 2019-04-15 med tätare turer även lördagar och söndagar. Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) från Öråden stöttas av Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande. Torslandatidningen planerar en artikelserie om Nordöarnas framtid med tanke på senaste tidens statistik på sviktande befolkningsunderlag. Ett första möte med journalisten Conny Åquist och Nordöarnas Öråd sker i Hallen på Rörö måndagen 8 april kl 18.30.

Nästa Örådsmöte bestämdes till 2019-05-27 kl 18.00 i Hallen.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-04-04

Thomas Alm, ordförande……………………………..

Thord Rosén, sekreterare……………………………..

Annelie Beiron, justerare……………………………Styrelsemöt

Nästa möte Posted on Mon, April 01, 2019 19:34:11

Nästa styrelsemöte är den 27 maj kl.18 i Hallen.

Alla välkomna!Protokoll Årsmöte

Protokoll Posted on Mon, April 01, 2019 19:32:57

Årsmöte för Rörö Öråd 2019-03-10 i Hallen

Ordförande Thomas Alm önskade alla välkomna till mötet, som blev välbesökt med drygt 40 deltagare, inkluderande styrelsen.

Thomas A valdes till ordförande och Thord R till sekreterare för mötet.

Acke Dahlman och Majken Norvenius valdes till justerare för mötet.

Kallelsen till mötet samt dagordningen godkändes samfällt.

Därefter information från inbjudne Jan Utbult, Öckerö kommun.

Jan Utbult beskrev först kortfattat sin levnadshistoria; är Öckeröpojke där far och farfar haft fiskebåten Vingafors. Jan själv är utbildad musiklärare, och arbetade som sådan 10 år i Timrå. Åter i Öckerö 2003 och varit fritidspolitiker, men sedan 1 januari 2019 förste ordförande för kommunstyrelsen, där hans parti KD blev största partiet (27,5%) vid senaste valet.

Jan beskrev kortfattat kommunens övergripande mål för mandatperioden 2019-2022, och hänvisade till detaljer på hemsidan. Största utmaningarna är att stärka dels arbetsgivarens funktion men även personalens delaktighet i arbetets utförande och styrning. För Rörös del beskrevs att man hoppas på köpare till tidigare beskrivna Naturhotellet, med nu planerade fem villatomter. Vidare planeras 30 bostäder på kort sikt vid Hästtången, på medellång sikt vid Apelviksvägen (5 st) och Västra Byn (15 st) samt på mycket lång sikt (efter 2040) ytterligare 40 bostäder. Utbult nämnde också att kommunen jobbar för att skapa 400 nya bostäder i Öckerö centrum, där detaljplan ska presenteras i sommar. Information att kommunen sålt tomter i samråd med Örådet, där försäljning till barnfamiljer med permanent boende prioriterats. Beskrev god kommunikation kommunen-Örådet, men ej alltid med mäklaren. Flertalet tomter finns kvar, och start av nya köpprocesser uppmuntras till. Diskussion om Nordöleden med färjetrafik och turlistor. Hänvisade till pågående diskussioner med flera intressenter såsom Trafikverket, som sitter på pengarna, Västtrafik och Örådens trafikgrupp. Diskussion om s.k. slingturer, som går tätare, men med litet längre turtid, där förslag skickas till Trafikverket och Färjerederiet; information då beslut fattats.

Ny bilparkering planeras på Hönö Pinan, på plats för nuvarande bussparkering. Buröparkering ännu under lupp, inga löften kan ges i nuläget. Visioner, men inga direkta planer att presentera gällande elfärjan. Man ser gärna småningom ett snart testförförsök på 2-3 månader, för framtida utvärdering. Trafikverket utreder väg 155:s öde, kommunen återkommer med besked, informerade att de enskilda partierna är delade i frågan. Noterade iö tacksamt att fiberanslutningen till ön är framgångsrikt genomförd, vilket förhoppningsvis skapar en levande framtid för ön. Påpekades också att efteranmälan till fiberanslutning ännu är möjlig.

Nya valkretsar inrättas, att användas till EU-valet. Nordöarna och Hälsö hör nu till Öckerö Norra med formell röstningslokal på Hälsö, men möjlighet till s.k. förtidsröstning på Rörö. Iö allmän information om nyskapade Familjeenheten Navet, planerad inflytt av Solhöjden januari 2020 med totalt 48 platser. Vidare ny skola på Björkö samt glädjande besked att HT-19 ökar elevantalet på Rörö, vilket gläder särskilt nya skolchefen Katarina Lindgren, som värnar om skolan och samtidigt uttrycker behov av bostäder för nyanlända till kommunen. Jan tackades för informationen och skyndade till färjan, men beskrev till sist att han tacksamt tar emot frågor och information till mailkontot jan.utbult@ockero.se.

Vi återgick därefter till ordinarie programmet, där verksamhetsberättelsen för 2018 upplästes av sekreteraren och godkändes.

Kassa- och revisionsberättelsen upplästes av Örådets kassör Frida Z. Sammanfattningsvis noterades under året inkomster á 6.000 SEK och utgifter á 7.271 SEK och att tillgångarna per 2018-12-31 uppgick till 22.587 SEK. Revisorerna Marie Torgersson och Ingvar Karemyr har efter granskning funnit räkenskaperna väl bokförda och verifierade och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för aktuell revisonstid.

Mötet beviljade därefter styrelsen generell ansvarsfrihet gällande året 2018.

Mötet godkände förlängning av styrelseval på två år för Thomas Alm, Anna-Nyqvist-Larsson, Lennart Larsson och Frida Zackrisson.

Iö godkändes omval av Martina Kjellqvist (sammankallande) och Ellen Lorentsson i Valberedningen, samt omval av revisorerna Ingvar Karemyr och Marie Torgersson.

Mötet övergick därefter till presentation med efterföljande diskussion av schemalagda ämnen.

Sterner Lundgren från Hamnföreningen berättade att man uppmanat kinesrestaurangens ägare att sälja, tyvärr ännu inga nya intressenter i sikte. Nybygge av bryggor planeras med 8 nya platser, med bokning via dockspots. Glädjande noteras ökat antal båtgäster sista året. Linus på Röröboa planerar utbyggnad av altan etc. Årliga städdagen planerad till 190413. Torgny meddelar att ICA går fortsatt plus ekonomiskt.

Torgny Beiron, sekreterare för Rörö IF, gav uppdatering av föreningens planer för kommande år. Belysningen i Hallen inkluderande armatur skall bytas ut till ny LED-armatur. Fönster i Baracken skall bytas, preliminärt under april; även nymålning inomhus planeras. Årsmötet blir 07/04, arbetsdag 11/05 och Röröloppet, det tredje i ordningen, 01/06 och Rörö-IF-dagen 29/06. Simskolan planeras till veckorna 27-28, i samarbete med SLS Göteborg. Fotbollsträning under sommaren, då förhoppningsvis ett sydafrikanskt fotbollslag återkommer. Annars fortsatt Boot-Camp och gympa.

Majken Norvenius, Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening inbjöd till årsmötet 23/03, där bl.a. Hjördis Dangardt föreläser om ”Utvalda samband mellan Rörö och Inland”. Sillfesten blir 01/06 och vidare sedvanligt midsommarfirande med Rörö IF. Under sommaren planeras som tidigare Utgärdes-och Naturvandringar, liksom förstås öppethållande av Gamla och Nya Bygdeboa, där ånyo material från Håkans Hytta-utgrävningen visas. Vid höstfesten kommer Folke Olausson att föreläsa om ”Slavskeppet Westfalens sista resa”. Slutligen gjordes reklam för Rörö bibliotek, som låter hälsa, att man gärna ser ett ökat antal besökare

Peter Eklund, Sjöräddningsstationen informerade om att bygglov nu är klart för det nya stationshuset med planerad byggstart april-19 och byggtid 11 månader och placering ute på piren. Funktionellt välanpassat för sjöräddningssyften. Detaljerad plan kommer att presenteras. Man poängterar som tidigare, att dörrarna står öppna för spontana visningar av verksamheten, där fika ingår.

Lennart Larsson, Församlingshemmet beskrev att man nu efter renovering kan erbjuda 14 bäddar till uthyrning, inkluderande kök och samlingssal. Passar förutom sedvanliga turister/semesterfirare väl för skolklasser. Verksamhet iö med vävstuga i källaren och regelbundna bingoträffar. Årsmöte blir 27/04, traditionellt Loppis med auktion 20/07 och Nordöslöjdmöten med försäljning under juli och slutet november. Församlingshemmet söker även medhjälpare och kontaktperson för att boka vandrarhemmet nås på telefon: 0761-849658.

Under punkten Övriga frågor diskuterades ånyo för- och nackdelar med föreslagna slingturer och dess praktiska konsekvenser för Röröborna. Det s.k. kollektivtrafikavtalet planeras beslutas slutet 2020 efter dialog med Trafikverket. Tomas J efterfrågade Örådets inflytande i Västkuststiftelsen, och Örådet lovade start av dialog angående detta. Slutligen påpekades på förfrågan att Örådet planerar deltaga i slutbesiktningen av den ej helt felfria asfalteringen i samband med fiberanslutningen, och att hjälp från frivilliga härvidlag välkomnas.

Mötet avslutades sedan under ordnade former med kaffe och Budapestlängd.

Rörö 2019-03-17

Thomas Alm, ordförande…………………………..

Thord Rosén, sekreterare…………………………

Acke Dahlman, justerare…………………….

Majken Norvenius, justerare………………………….Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Tue, March 05, 2019 20:32:51

Nästa möte är måndag 25/3 kl.18 i Hallen.

Välkomna!Protokoll 2019-02-18

Protokoll Posted on Tue, March 05, 2019 20:30:47

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-02-18.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén, Emma Ryberg, Dan Stålebo och Frida Zackrisson

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 181211 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Årsmötesförberedelser:

Årsmötet således bestämt till söndagen 10 mars kl 15 i Hallen. På Agendan står, utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar, presentationer av kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult, Rörö IF, Hamnföreningen, Sjöräddningen, samt Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening. Förslag på Årsberättelse för 2018 presenterades och godkändes. Praktikaliteter inkluderande annonsering bestämdes.

Sommararbetet Gula Skären:

Beslöts att Thomas tar kontakt med Viktor Granhag och efterhör om denne önskar ta sig an sommararbetet även i år, med vissa justeringar gällande bl.a. gräsklippningen.

Hemsidan:

Beskrevs att Annelie och Marie Torgersson har kontinuerlig kontakt med Linnea J, som fortsätter arbetet med Rörös hemsida, efter det informella, extra Örådsmötet 181215, där Linnea på plats introducerades i uppdraget och grovplaneringen påbörjades. Planerar uppföljande samråd med Linnea under våren 2019 via telefon och mail och i samband med ordinarie Örådsmöte.

Besiktning av utfört vägarbete i samband med fiberanslutningen:

Thomas berättade att han skrivit till Anders Lundgren, Öckerö kommun med förfrågan om eventuell slutbesiktning av det arbete, som utförts på vägarna på Rörö i samband med fiberanslutningen. Tyvärr noteras misshälligheter i form av ojämna, ej fixade skarvar, gropar, ej ordnade stödkanter, krackelerad asfalt etc. Örådet uttrycker också önskemål att vara närvarande vid dylik eventuell slutbesiktning.

Färjetrafiken inkluderande nya turlistor:

Thomas berättar om planerat möte imorgon 19/02 med Nordöarnas Öråd, Johan Hamnebo, Färjerederiet och Mikael Olofsson, LED-chef Nordöleden samt fortsatt diskussion på kommunmötet imorgon eftermiddag; allt gällande uppdatering av aktuell situation gällande färjetrafiken och bekymmer med påfallande ofta akut presenterade turlistor, som vållat stora bekymmer för resanden. Till mötet kommer man att hänvisa bl.a. till stadgar och bestämmelser från ”Underlag till Färjedriftsavtalet 2016”. Örådsmötet diskuterade olika önskemål och prioriteringar angående färjeturers antal, färdvägar och avgångstider, vardagar och helger, samt anpassning till busstrafiken.

Nästa Örådsmöte bestämdes till måndagen 25 mars kl 18.

Dagens möte upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-02-20.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..« PreviousNext »