Blog Image

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Protokoll Årsmöte

Protokoll Posted on Mon, April 01, 2019 19:32:57

Årsmöte för Rörö Öråd 2019-03-10 i Hallen

Ordförande Thomas Alm önskade alla välkomna till mötet, som blev välbesökt med drygt 40 deltagare, inkluderande styrelsen.

Thomas A valdes till ordförande och Thord R till sekreterare för mötet.

Acke Dahlman och Majken Norvenius valdes till justerare för mötet.

Kallelsen till mötet samt dagordningen godkändes samfällt.

Därefter information från inbjudne Jan Utbult, Öckerö kommun.

Jan Utbult beskrev först kortfattat sin levnadshistoria; är Öckeröpojke där far och farfar haft fiskebåten Vingafors. Jan själv är utbildad musiklärare, och arbetade som sådan 10 år i Timrå. Åter i Öckerö 2003 och varit fritidspolitiker, men sedan 1 januari 2019 förste ordförande för kommunstyrelsen, där hans parti KD blev största partiet (27,5%) vid senaste valet.

Jan beskrev kortfattat kommunens övergripande mål för mandatperioden 2019-2022, och hänvisade till detaljer på hemsidan. Största utmaningarna är att stärka dels arbetsgivarens funktion men även personalens delaktighet i arbetets utförande och styrning. För Rörös del beskrevs att man hoppas på köpare till tidigare beskrivna Naturhotellet, med nu planerade fem villatomter. Vidare planeras 30 bostäder på kort sikt vid Hästtången, på medellång sikt vid Apelviksvägen (5 st) och Västra Byn (15 st) samt på mycket lång sikt (efter 2040) ytterligare 40 bostäder. Utbult nämnde också att kommunen jobbar för att skapa 400 nya bostäder i Öckerö centrum, där detaljplan ska presenteras i sommar. Information att kommunen sålt tomter i samråd med Örådet, där försäljning till barnfamiljer med permanent boende prioriterats. Beskrev god kommunikation kommunen-Örådet, men ej alltid med mäklaren. Flertalet tomter finns kvar, och start av nya köpprocesser uppmuntras till. Diskussion om Nordöleden med färjetrafik och turlistor. Hänvisade till pågående diskussioner med flera intressenter såsom Trafikverket, som sitter på pengarna, Västtrafik och Örådens trafikgrupp. Diskussion om s.k. slingturer, som går tätare, men med litet längre turtid, där förslag skickas till Trafikverket och Färjerederiet; information då beslut fattats.

Ny bilparkering planeras på Hönö Pinan, på plats för nuvarande bussparkering. Buröparkering ännu under lupp, inga löften kan ges i nuläget. Visioner, men inga direkta planer att presentera gällande elfärjan. Man ser gärna småningom ett snart testförförsök på 2-3 månader, för framtida utvärdering. Trafikverket utreder väg 155:s öde, kommunen återkommer med besked, informerade att de enskilda partierna är delade i frågan. Noterade iö tacksamt att fiberanslutningen till ön är framgångsrikt genomförd, vilket förhoppningsvis skapar en levande framtid för ön. Påpekades också att efteranmälan till fiberanslutning ännu är möjlig.

Nya valkretsar inrättas, att användas till EU-valet. Nordöarna och Hälsö hör nu till Öckerö Norra med formell röstningslokal på Hälsö, men möjlighet till s.k. förtidsröstning på Rörö. Iö allmän information om nyskapade Familjeenheten Navet, planerad inflytt av Solhöjden januari 2020 med totalt 48 platser. Vidare ny skola på Björkö samt glädjande besked att HT-19 ökar elevantalet på Rörö, vilket gläder särskilt nya skolchefen Katarina Lindgren, som värnar om skolan och samtidigt uttrycker behov av bostäder för nyanlända till kommunen. Jan tackades för informationen och skyndade till färjan, men beskrev till sist att han tacksamt tar emot frågor och information till mailkontot jan.utbult@ockero.se.

Vi återgick därefter till ordinarie programmet, där verksamhetsberättelsen för 2018 upplästes av sekreteraren och godkändes.

Kassa- och revisionsberättelsen upplästes av Örådets kassör Frida Z. Sammanfattningsvis noterades under året inkomster á 6.000 SEK och utgifter á 7.271 SEK och att tillgångarna per 2018-12-31 uppgick till 22.587 SEK. Revisorerna Marie Torgersson och Ingvar Karemyr har efter granskning funnit räkenskaperna väl bokförda och verifierade och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för aktuell revisonstid.

Mötet beviljade därefter styrelsen generell ansvarsfrihet gällande året 2018.

Mötet godkände förlängning av styrelseval på två år för Thomas Alm, Anna-Nyqvist-Larsson, Lennart Larsson och Frida Zackrisson.

Iö godkändes omval av Martina Kjellqvist (sammankallande) och Ellen Lorentsson i Valberedningen, samt omval av revisorerna Ingvar Karemyr och Marie Torgersson.

Mötet övergick därefter till presentation med efterföljande diskussion av schemalagda ämnen.

Sterner Lundgren från Hamnföreningen berättade att man uppmanat kinesrestaurangens ägare att sälja, tyvärr ännu inga nya intressenter i sikte. Nybygge av bryggor planeras med 8 nya platser, med bokning via dockspots. Glädjande noteras ökat antal båtgäster sista året. Linus på Röröboa planerar utbyggnad av altan etc. Årliga städdagen planerad till 190413. Torgny meddelar att ICA går fortsatt plus ekonomiskt.

Torgny Beiron, sekreterare för Rörö IF, gav uppdatering av föreningens planer för kommande år. Belysningen i Hallen inkluderande armatur skall bytas ut till ny LED-armatur. Fönster i Baracken skall bytas, preliminärt under april; även nymålning inomhus planeras. Årsmötet blir 07/04, arbetsdag 11/05 och Röröloppet, det tredje i ordningen, 01/06 och Rörö-IF-dagen 29/06. Simskolan planeras till veckorna 27-28, i samarbete med SLS Göteborg. Fotbollsträning under sommaren, då förhoppningsvis ett sydafrikanskt fotbollslag återkommer. Annars fortsatt Boot-Camp och gympa.

Majken Norvenius, Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening inbjöd till årsmötet 23/03, där bl.a. Hjördis Dangardt föreläser om ”Utvalda samband mellan Rörö och Inland”. Sillfesten blir 01/06 och vidare sedvanligt midsommarfirande med Rörö IF. Under sommaren planeras som tidigare Utgärdes-och Naturvandringar, liksom förstås öppethållande av Gamla och Nya Bygdeboa, där ånyo material från Håkans Hytta-utgrävningen visas. Vid höstfesten kommer Folke Olausson att föreläsa om ”Slavskeppet Westfalens sista resa”. Slutligen gjordes reklam för Rörö bibliotek, som låter hälsa, att man gärna ser ett ökat antal besökare

Peter Eklund, Sjöräddningsstationen informerade om att bygglov nu är klart för det nya stationshuset med planerad byggstart april-19 och byggtid 11 månader och placering ute på piren. Funktionellt välanpassat för sjöräddningssyften. Detaljerad plan kommer att presenteras. Man poängterar som tidigare, att dörrarna står öppna för spontana visningar av verksamheten, där fika ingår.

Lennart Larsson, Församlingshemmet beskrev att man nu efter renovering kan erbjuda 14 bäddar till uthyrning, inkluderande kök och samlingssal. Passar förutom sedvanliga turister/semesterfirare väl för skolklasser. Verksamhet iö med vävstuga i källaren och regelbundna bingoträffar. Årsmöte blir 27/04, traditionellt Loppis med auktion 20/07 och Nordöslöjdmöten med försäljning under juli och slutet november. Församlingshemmet söker även medhjälpare och kontaktperson för att boka vandrarhemmet nås på telefon: 0761-849658.

Under punkten Övriga frågor diskuterades ånyo för- och nackdelar med föreslagna slingturer och dess praktiska konsekvenser för Röröborna. Det s.k. kollektivtrafikavtalet planeras beslutas slutet 2020 efter dialog med Trafikverket. Tomas J efterfrågade Örådets inflytande i Västkuststiftelsen, och Örådet lovade start av dialog angående detta. Slutligen påpekades på förfrågan att Örådet planerar deltaga i slutbesiktningen av den ej helt felfria asfalteringen i samband med fiberanslutningen, och att hjälp från frivilliga härvidlag välkomnas.

Mötet avslutades sedan under ordnade former med kaffe och Budapestlängd.

Rörö 2019-03-17

Thomas Alm, ordförande…………………………..

Thord Rosén, sekreterare…………………………

Acke Dahlman, justerare…………………….

Majken Norvenius, justerare………………………….Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Tue, March 05, 2019 20:32:51

Nästa möte är måndag 25/3 kl.18 i Hallen.

Välkomna!Protokoll 2019-02-18

Protokoll Posted on Tue, March 05, 2019 20:30:47

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-02-18.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén, Emma Ryberg, Dan Stålebo och Frida Zackrisson

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 181211 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Årsmötesförberedelser:

Årsmötet således bestämt till söndagen 10 mars kl 15 i Hallen. På Agendan står, utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar, presentationer av kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult, Rörö IF, Hamnföreningen, Sjöräddningen, samt Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening. Förslag på Årsberättelse för 2018 presenterades och godkändes. Praktikaliteter inkluderande annonsering bestämdes.

Sommararbetet Gula Skären:

Beslöts att Thomas tar kontakt med Viktor Granhag och efterhör om denne önskar ta sig an sommararbetet även i år, med vissa justeringar gällande bl.a. gräsklippningen.

Hemsidan:

Beskrevs att Annelie och Marie Torgersson har kontinuerlig kontakt med Linnea J, som fortsätter arbetet med Rörös hemsida, efter det informella, extra Örådsmötet 181215, där Linnea på plats introducerades i uppdraget och grovplaneringen påbörjades. Planerar uppföljande samråd med Linnea under våren 2019 via telefon och mail och i samband med ordinarie Örådsmöte.

Besiktning av utfört vägarbete i samband med fiberanslutningen:

Thomas berättade att han skrivit till Anders Lundgren, Öckerö kommun med förfrågan om eventuell slutbesiktning av det arbete, som utförts på vägarna på Rörö i samband med fiberanslutningen. Tyvärr noteras misshälligheter i form av ojämna, ej fixade skarvar, gropar, ej ordnade stödkanter, krackelerad asfalt etc. Örådet uttrycker också önskemål att vara närvarande vid dylik eventuell slutbesiktning.

Färjetrafiken inkluderande nya turlistor:

Thomas berättar om planerat möte imorgon 19/02 med Nordöarnas Öråd, Johan Hamnebo, Färjerederiet och Mikael Olofsson, LED-chef Nordöleden samt fortsatt diskussion på kommunmötet imorgon eftermiddag; allt gällande uppdatering av aktuell situation gällande färjetrafiken och bekymmer med påfallande ofta akut presenterade turlistor, som vållat stora bekymmer för resanden. Till mötet kommer man att hänvisa bl.a. till stadgar och bestämmelser från ”Underlag till Färjedriftsavtalet 2016”. Örådsmötet diskuterade olika önskemål och prioriteringar angående färjeturers antal, färdvägar och avgångstider, vardagar och helger, samt anpassning till busstrafiken.

Nästa Örådsmöte bestämdes till måndagen 25 mars kl 18.

Dagens möte upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-02-20.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..Årsmöte

Nästa möte Posted on Fri, January 25, 2019 15:16:19

Välkomna på Örådets Årsmöte, söndag 10/3 kl.15.00 i Hallen.Protokoll 2018-12-11

Protokoll Posted on Fri, January 25, 2019 15:14:39

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2018-12-11.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén och Dan Stålebo.

Frånvarande, men lämnat återbud: Frida Zackrisson, Emma Ryberg och inbjuden gäst Linnea Johansson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 181119 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Aktivitetsplanering-Rörö Hemsida:

Fortsatt diskussion om upplägg och planering av Rörös hemsida. Tyvärr blev inbjudna gästen Linnea Johansson, som kommer att arbeta med hemsidan, tvungen att lämna återbud till dagens möte, men kommer att kallas till nästa planerade Örådsmöte. Vi startade dock det aktiva arbetet med hemsidan, genom bl.a. studium av Hyppelns hemsida, som ger ett välkomnande och funktionellt intryck, och skapade under mötet egna preliminära rubriker för Rörö, som start för fortsatt interaktiva och idégivande diskussioner och lösningar.

Solcellsdiskussion:

Thord presenterade kortfattat resultatet av aktuella telefonkontakter med Krister Johansson, BRF Bovieran, Hönö, Jonas Malmström, vd för Yokk Solar AB samt Lena Jansson, Rörö. Gällde sammanfattningsvis bakgrundsinformation om principer, fördelar, kostnader, bidrag etc gällande solcellsanläggningar för fristående villor. Se separat protokoll. Örådet beslöt att följa upp med inbjudan av någon/några av ovanstående till Örådsmöte tidigt våren 2019, för information med diskussion om praktiska möjligheten av framtida solcellsanläggningar för fristående villor på ön, med förhoppningsvis gynnsamma ekonomiska villkor.

Färjetrafiken:

Thomas ger efter mötet information om att Hyppelns färjeläge beräknas vara klart måndagen vecka 7 (2019), med reservation för förändringar.

Nya möten:

Nästa lokala Örådsmöte planeras till 190115.

Årsmötet blir söndagen 10 mars kl 15 i Hallen. Till mötet kommer kommunstyrelsens nye ordförande Jan Utbult och vidare planeras inbjudan till Hamnföreningen, Rörö IF, Sjöräddningen och Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening.

Dagens möte upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-01-07.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Thu, November 29, 2018 18:08:23

Nästa styrelsemöte är tisdag 11 december kl 18.00 i Hallen.

Välkomna!Protokoll 2018-11-19

Protokoll Posted on Thu, November 29, 2018 18:06:02

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2018-11-19.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén och Emma Ryberg,

Frånvarande, men lämnat återbud: Dan Stålebo och Frida Zackrisson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 181008 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Rapport från kommunmötet med Öråden 181113:

Lennart och Thord avlade följande rapport:

1) Kommundirektören Gull-Britt Eide hälsar välkommen. Fullmäktigevalet sker vecka 47, dvs denna vecka, och kan följas på webben. Då fastställs även budgeten för 2019. Nov-18 börjar arbetet med budgeten för 2020. Man arbetar efter Öckerömodellen, se hemsidan. Två stora aktuella frågor, nämligen a) kompetensförsörjningen och b) digitalisering. ”Våga pröva först, istället för att först utreda”. Arbetar enligt tillitsdelegationen, liksom övriga VR. Annars mål att medborgarförslag och motioner skall besvaras inom 3 månader; beräknas vara i fas 2019.

2) Jan Utbult, KD, kommunstyrelseordförande från januari 2019 presenterar sig. Efterträder således Arne Lernhag. Jan Utbult är Öckeröpojke, men har arbetat som lärare i Timrå i flertalet år. Kommer gärna på de enskilda Örådsmötena.

3) Krister Johansson och Robert Bexander, BRF Bovieran, Hönö presenterade sin intressanta trestegsmodell för införande av solceller i aktuell BRF. Steg 1: Utbyte av all övrig belysning till LED, klart april-18. Gav besparing på 15.000 kWh/år. Steg 2: BRF står för all el inom BRF. Steg 3: Installation av solceller. Valde det konsultföretag som lovade minst. Klart juni-18. Solcellsyta cirka 550 m2. Räknar med produktion på 85.000 kWh/år. Söker bidrag, som betalas av på 10 år, Batterier dyra, men spännande utveckling på batterisidan. Livslängd 25-30 år.

4) Tarja Barret, miljöstrateg och kommunekolog, presenterade Grönstrukturplanen, som i korthet skall se över gröna områden mellan bostadshusen och bostadsområdena och även bevara övriga gröna områden. Har fått LONA-bidrag, som gäller t.o.m. 2019-12-31, och omfattar primärt Hönö, Öckerö och Björkö. Flertalet förvaltningar stöttar aktivt projektet. Visat sig att ex.vis ADHD-barn mår bra av aktiv lek med klättring och belastning, gärna på ojämn yta. Fokus för projektet ligger på naturkänslan, ekologiska värden, sociala värden och närhetsaspekten, dvs området skall ligga nära, så att aktivitet kan ske på daglig basis.

5) Föregående möte berördes kort. Hänvisades till protokoll. Man lovar i god tid ordna med de 4-6 besöksplatserna i Öckerö hamn.

6) Frågor och svar. Mest diskussion om skyltar och gupp på Öckerö-Hönö.

7) Datum för kommunens Örådsmöten 2019: 19 februari, 21 maj, 10 september och 12 november.

Färjetrafik:

Thomas informerade att ny LED-chef för Nordöleden blir Mikael Olofsson, som således efterträder Christopher Ringhagen.

Aktivitetsplanering:

Thomas igångsatte en intressant diskussion om skapande av nya aktiviteter på Rörö, gällande året runt, både för bosatta och tillfälliga gäster. Örådet beslöt, efter idé från Hyppelns Samfällsförening, att försöka skapa en ny hemsida för Rörö med fortlöpande uppdatering, där aktuella och nya aktiviteter på ön presenteras. Linnea Johansson gav telefonledes under mötet sitt spontana intresse att arbeta med denna hemsida, och kommer att kallas till nästa Örådsmöte 11/12-18 för fortsatt diskussion om detaljer för genomförandet. Förslaget kommer därefter att presenteras på nästa kommande årsmöte 2019, med förhoppningsvis då spontana ideér och önskemål från övriga Röröbor om angelägna aktiviteter.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Nästa Örådsmöte bestämdes till tisdagen 11 december kl 18.00.

Rörö 2018-11-20.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Tue, October 16, 2018 18:35:20

Nästa styrelsemöte är måndag 19 november kl 18.00 i Hallen.

Välkomna!« PreviousNext »