Blog Image

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Verksamhetsberättelse

Skrivelser Posted on Thu, March 29, 2018 18:13:19

Verksamhetsberättelse för Rörö Öråd 2017

Styrelsemöte 170123: Förberedelser inför Årsmötet. Kontakt är tagen med Ren Kust för planerad städdag under mars 2017 och samtidig inbjudan att under Årsmötet berätta om sin verksamhet.

Årsmöte 170205: Välbesökt möte med cirka 40 deltagare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för aktuell revisionstid. Uppsägningar av Maria Forsberg och Torbjörn Rapp från styrelsen godkändes, övriga styrelsen oförändrad. Inbjudna gästen Jessica Lundqvist, miljöstrateg på Ren Kust /Västkuststiftelsen höll ett väldisponerat och intresseväckande föredrag om nedskräpningen längs Bohuskusten och vilka åtgärder som vidtas, särskilt via Ren Kust för att både åtgärda och förebygga detta. Vidare beslöts om allmän städdag med Ren Kust 170318. Jesper Jensen redogjorde för ett kommande möte med kommunen angående Sjöräddningsstationens nybyggnation. Vidare gavs uppdaterad information om fiberanslutningen samt åtgärder att upprätthålla ordning runt Påskefyren.

Styrelsemöte 170227: Inbjudna Martina K gav preliminär befolkningsstatistik för Rörö på 248 bofasta, dvs minus 14 jämfört föregående år. Kommunkontakt planeras för att vända siffrorna. Rapport från senaste kommunmötet gällande kommunens skulder, situationen vid Burö färjeläge sommartid, uppdatering om skapandet av Öckerö nya centrum, medborgarlöften, krislådan, skriften Naturguiden och planer för miljövänliga påskefyrar.

Städdagen med Ren Kust 170318: Mycket framgångsrik med cirka 30 personer, som rensar Tåviken och Sandviken på plast och annat skräp, med vidaretransport till specialcontainer i hamnen.

Styrelsemöte 170327: Rapport om informationsmöte i Församlingshemmet, där Roy beskrev att djurbesättningen beräknas komma ut till naturreservatet under april. Beslöts om kontakt med Roy angående eventuell komplettering och justering av skyltar vad gäller matningsförbud och liknande.

Städdag med skolbarnen 170425: Sedvanligt lyckad städdag runt vägarna med skolbarnen.

Styrelsemöte 170508: Rapport från kommunmötet 170425. Kommunen lovade fortsatt diskussion om negativa befolkningsutvecklingen, gällande bl.a. boenden och transporter, inkluderande möten med Trafikverket. Revisionsrapporten från samtliga Öråd bemöttes med löften om förbättrad dokumentation vid anställningsförfaranden, förhoppningar om vändning av negativ budgetbalans (-700 miljoner), poängtering om likabedömning i bygglovsärenden och ökad tillgänglighet till kommunanställda. Vidare beskrevs kommunens insatser för ensamkommande flyktingbarn och vuxna med uppehållstillstånd. Planerna för Öckerö kretsloppspark, med tillstånd för miljöfarlig verksamhet, presenterades, planeras färdigt våren 2019. Vindkraftverket skall avvecklas. Slutligen presenterades prototypen för en elfärja för 75-90 passagerare, framtagen av Green City Ferries, ingående i ett EU-projekt. //Iö diskussion om fiberanslutningen, som beräknas starta senhösten 2017 till en kostnad om 23.900 kr/hushåll. Lokalt möte med Öckerö Nät om praktiska detaljer planeras. Thomas påpekade att Färjerederiet via mail och tel.samtal informerats om att ansvaret för information om tillfälliga tidtabeller ligger på Färjerederiet och inte på Öråden. Överenskommelsen med kommunen angående Felix´sommarbete vid Gula Skären och lekplatsen presenterades, liksom övriga utlovade justeringar på lekplatsen.

Elbåtsdemonstration i hamnen 170513: Information om och provkörning med elbåten för passageraretrafik. Beräknad restid Rörö-L Varholmen 16 min, jämfört med dagens 55 min med bilfärja och buss.

Lokalmöte Baracken 170518 och 170520: Representanter från Öckerö Nät gav information och svarade på frågor om fiberanslutningen.

Kajaksläpp midsommardagen 170624: Fick tyvärr inställas på plats pga för höga vågor. Bättre lycka 2018.

Styrelsemöte 170828: Rapport om kommunkontakt där kommunen erbjuder sig släppa 2-3 tomter av 5-6 tillgängliga, där Örådet framför prioritering för 1) Året-runt boende barnfamiljer samt 2) Övriga året-runt boende. Vidare kommunikation med Trafikverket och Färjerederiet varvid framgick att Hyppelns färjeläge beräknas preliminärt vara klart våren 2018, (vecka 15) och att Ulrikafärjan då beräknas gå i varv under 4 veckor, med trolig påverkan färjetrafiken under denna period. Öckerö Nät meddelar att anslutningsplanen för fiberprojektet, dvs i vilken ordning respektive fastighet inkopplas, nu slutgiltigt är godkänd och installeras härmed. Iö noteras att Örådet fått kopia på sammanställning, författad av Janne Kilvik, gällande den framgångsrika utgrävningen av Håkans hytta i början på juni; ett projekt initierat via Hembygdsföreningen (Göran Hansson) i samarbete med Uddevalla museum, och till vilket Örådet bidragit med 5000 SEK.

Styrelsemöte 171002: Information om att en ny översiktplan är under utförande, för planerat antagande hösten 2018. Ersätter således gamla planen daterad 2005. Örådet stödjer utvecklandet av hotell-lägenheter på Rörö såsom skapande av tomter vid Vedkastet, och att vi förordar att markägarna driver ett planarbete för bebyggelse av tomter på Nordängen, (justerad protokollsanteckning). Örådet önskar också fortsatta diskussioner om bl.a. färjetrafiken och vattenförsörjningen i anslutning till översiktsplanen. Rörö Öråd har härvidlag etablerat en arbetsgrupp med Hyppelns- och Knipplas Öråd för att sträva emot att behålla nuvarande färjetrafik. Rapport från kommunmötet (170902): Kommunen ansökt hos Länsstyrelsen om en ny viltvårdsplan, för att möjliggöra att bestånden av ex.vis kanadagäss kan reduceras. Närhälsan Öckerö VC har flyttat till nya lokaler på Sockenvägen 2. Ny vandringsled Burö-Fotö på 23 km planeras.

Ren Kust städning 171113: Efter tel.kontakt genomförde Ren Kust en isolerad städinsats med bortförande av ihopsamlat skräp vid bänkarna vid Stora Ersvan. Motsvarande skräphög intill skylten Sandviken-Möddan hade man tyvärr ej möjlighet att ta hand om.

Styrelsemöte 171127: Rapport från kommunmötet (171114): Försäljningen av kommunala tomter sker numera via mäklare på hemnet.se. Kommunens tomtkö är avskaffad. Statistik över personer med permanent uppehållstillstånd, 73 (2016), 51 (hittills 2017) och 48 (prognos 2018). Kretsloppsparken beräknas klar 2019 och samma år får Solhöjden 48 nya platser. Åtgärder runt Rörös återvinningsstation är framflyttade till 2019-2020. Kommunen identifierar två huvudfunktioner för Öråden, nämligen 1) Föra ut information till respektive ö och 2) Fungera som remissinstans inför beslut. På Örådsmötet iö diskussion om strategi för borttransport av ihopsamlat skräp vid bänkarna, lokal 4-hjuling-Ren Kust? Nästa möte 180110 med planering inför årsmötet.

Styrelsemöte 180110: Inbjudna gästen Agneta Lundgren förevisade handlingar gällande de enskilda tomternas lägen och utbredning vid Nordängen. Thomas rapporterade från samrådsmöte med enskilda Öråden, där allmänna förslag om de mindre öarnas överlevnad framfördes samt specifika förslag angående områden på Rörö, där önskemål om att kommunen gör upp en detaljplan med infrastruktur för vatten och avlopp, med förberedelse för bebyggelse på kort sikt, efter överenskommelse med tomtägarna. Annelie och gästen Martina meddelade att mellanstadieklasserna på Rörö skola försvinner höstterminen 2018; detta pga lågt barnantal. Vidare påpekades att kommunala vägar på Rörö saltas, men att enskilda asfalterade skötes av respektive fastighetsägare. Iö diskuterades åtgärder inför Årsmötet, som framflyttades till söndagen 25 februari kl 15.

Rörö Öråd genom sekreterare Thord RosénDnr 0279/13 remissvar från Rörö öråd ang. Trafikstrategin

Skrivelser Posted on Sat, October 25, 2014 14:25:27

Hej.

Synpunkter samt svar på frågor till Öråden.

Först en allmän reflektion när det gäller de mindre öarna och kommunens vision om att tillväxt och satsningar gäller alla öar i kommunen.

Befolkningsutvecklingen på de mindre öarna har sedan 20 år och längre tillbaka stadigt minskat och den trenden verkar inte brytas. Merparten av de fastigheter som säljs där det varit åretruntboende säljs till sommarboende och åldersstrukturen är skev med väldigt många +65. Det är väldigt få barnfamiljer som flyttar ut. Tidigare näringar som sysselsatt folk som kunnat bo på öarna som fiske och sjöfart är starkt på nedåtgående, varför pendling måste vara ett alternativ till lokala arbeten i kommunen, om man som barnfamilj skall kunna bosätta sig på de mindre öarna. Det i sin tur kräver en målsättning på maximal pendlingstid till/från Göteborg centrum på runt 1 timma från någon ö.

Det är bråttom och trafikstrategin måste ha som plan att prioritera åtgärder för att få stopp på utflyttningen från de mindre öarna. Så att man förhindrar en snar framtid med enbart sommar och pensionärs boende utan skolor eller affärer på de mindre öarna.

Svar på frågor:

1. Ge exempel på åtgärder som kan bidra till en sådan attitydförändring:

Bättre kollektiv trafik, anpassning mellan buss och färjor, fler turer med färjor till/från de icke sammanbyggda öarna.

Åtgärder som minskar den totala restiden för in/ut pendling

Att kostnaden för kollektiv trafiken är förhållandevis billig jämfört med andra färdmedel.

2. Bidrar strategierna till att ge förutsättningar för att fler ställer bilen och cyklar, går eller åker kollektivt?

Ja, strategin bidrager till detta.

Förslag:

Säker/trygg parkering vid färjelägena.

Förkortad cykelväg/bro över Lammholmen till Pinan.

Lånecykelsystem typ ”styr&ställ” i göteborg.

3. Ger strategierna förutsättningar för att kunna bo och verka även på de icke sammanbyggda öarna?

Nej, strategier ger inte förutsättningar för det. Den måste vara mycket mer aggressiv på kort tid.

Förslag:

Komplettera med snabbfärjor från de sammanbyggda öarna till Göteborg/Hisingen, minskar biltrafiken så att transporter m.m kan komma fram till de mindre öarna.

Fler turer för att möjliggöra transporter till/från verksamheter hela dagen, målsättning bör vara ej mer än 1 timma mellan någon tur på dagtid.

Det bör också finnas en målsättning i strategin att det inte skall ta mer än drygt 1 timmas restid till/från göteborgs centrum från någon ö för att möjliggöra en fungerande pendling.

4. Är det möjligt att skapa goda förutsättningar för näringslivet både gällande besöksnäring och godstransporter till övriga delar?

Ja, men det kräver mer konkreta åtgärder i strategierna för hur man löser godstransporter och färjetrafik/kollektivtrafik/parkeringar som klarar en ökad turistström.

Se också svar 3 angående näringsliv och godstransporter.

5. Övrigt

Det saknas en infrastrukturplan som ger förutsättningar för att ha verksamheter/distansarbete som kräver hög internetkapacitet (fiber)

Kanske inte hör hemma i en trafiksstrategi men eftersom kommunens mål om att strategin skall stödja tillväxt står med så vill vi ändå trycka på möjligheterna att underlätta för boende och byggnation och tomtetableringar i planen.

m.v.h

Thomas Alm, för Rörö ÖrådSynpunkter Vindbruksplanen

Skrivelser Posted on Sun, July 11, 2010 14:44:43

Synpunkter från Rörö Öråd angående
Vindbruksplan för Öckerö kommun

En vindkraftpark i området mellan Rörö och Pölsan gör att Rörö mister den rena horisontlinjen. Detta kan vi nu klart och tydligt se på de fotomontage som är gjorda från Rörös västsida. Detta påverkar naturupplevelsen för boende och turism negativt.

Vår överlevnad är att befolkningen och turismen ökar. Detta är en fråga som vi i Örådet och hela Rörö engagerar oss starkt i. Vi jobbar hårt för både turism och inflyttning.

Vi är beroende av vår natur och havet utanför Rörö.

Området ligger inom Riksintresset för friluftsliv.

Värdena inom eller i anslutning till ett Natura 2000-område får inte skadas.
Exempel på åtgärder som enligt bevarandeplanen kan påverka negativt är bl.a. vindkraftverk.

Rörö har ingen bebyggelse mot det planerade området men där ligger naturreservatet med dess många besökare. Det planerade området ligger endast 2,5 km från Rörös västsida! Detta att jämföra med Riksantikvarieämbetets rekommendation på minst 15 km från kusten.

Vindkraftanläggningar till havs är mycket kostsamma, vilket betyder att det måste till ett stort projekt för att bli lönsamt? Vi anser att Öckerö kommun är för litet för att kunna bygga en vindkraftspark av den föreslagna storleken.

Vi anser att ett så här stort projekt kommer att få betydande negativa konsekvenser.

Spara havet och marken till framtidens energikällor som ev. ger mindre påverkan. Hur går det med forskningen inom vågkraft och utvinning av energi från havsvärmen?

Eftersom den negativa påverkan på miljön på Rörös västsida skulle bli oerhört omfattande motsätter vi oss helt förslaget på vindkraftspark i detta område. Konsekvenserna skulle bli att vi mister en ovärderlig naturupplevelse både för oss själva och för våra besökare. Vad detta skulle betyda för turismen, av vilken vi är helt beroende, vågar vi inte ens tänka på.Remissvar Vindbruksplan

Skrivelser Posted on Sun, January 24, 2010 19:01:16

Samrådssvar från Rörö Öråd angående
Vindbruksplan för Öckerö kommun

Målet att göra Öckerö kommun ”självförsörjande på el” är lovvärt men vi förordar ändå nollalternativet då vi anser att miljöpåverkan är för stor. Området är för nära och för stort.

Direkt från kommunens hemsida under rubriken Vision:

”Attraktivt
Närhet till natur, hav och stad lockar människor att vistas, bo och arbeta här.”

”Natur och kultur

Kulturarv, traditioner och historiska miljöer bevaras och utvecklas för kommande generationer.
Det öppna, karga landskapet tillsammans med tillgängliga havsnära naturområden ger både konstnärlig inspiration och möjlighet till aktivitet och rekreation.”

Vi anser att förslaget är helt oförenligt med Öckerö kommuns vision.

Vi kan läsa i vindbruksplanen:

”Värdena inom eller i anslutning till ett Natura 2000-område får inte skadas” sid.16.

Västra Rörö med omgivande havsområde” ”är av riksintresse för naturvård” sid.20.

”Öckeröarnas strandområden är öppna utan vegetation och har relativt flack terräng. Vindkraftverk placerade i ytterskärgårdens strandzon kommer därför få en dominant placering och bli synliga överallt inom kommunen och från många platser på fastlandet.” sid 30.

Rörö har ingen bebyggelse mot det planerade området men naturreservatet med dess många besökare mister den rena horisontlinjen, vilket är förödande för vår turism. Varför inget fotomontage från Rörö naturreservat?

I avsnittet Konsekvenser kan vi läsa: ”Området ingår i vad riksantikvarieämbetet lagt ut som stoppområde för utbyggnad av vindkraft på grund av kulturvärdena i området. Ämbetet rekommenderar att ingen vindkraft ska byggas ut i en zon av 15 km från kusten för att inte vindkraft ska störa upplevelsen av kustens kulturlandskap”

Det planerade området ligger endast 2,5 km från Rörös västsida!

Vidare: ”Kommunens attraktivitet som bostadsort riskerar att minska och utgångspunkterna och målen i översiktsplanen om att tillgången till havet och naturen är kommunens mest konkurrenskraftiga resurs skulle snabbt kunna bli inaktuella. Konsekvenserna för friluftsliv och natur av en så stor utbyggnad blir att konkurrensen om de attraktiva och känsliga natur- och friluftsområdena ytterligare hårdnar och att tillgången till friområden till lands och till sjöss minskar. Risken för att betydande miljöpåverkan uppstår är mycket stor.”

Som ni vet rör detta Rörö i hög grad. Vi har redan nu vikande befolkningssiffror och vad vi kan erbjuda är ju just naturen och den fria horisonten.

Förutom yrkesfisket är området också betydelsefullt för bl.a. fritidsfisket och därmed även för turismen.

Åter igen: Målet att göra Öckerö kommun ”självförsörjande på el” är lovvärt men vi förordar ändå nollalternativet då vi anser att miljöpåverkan är för stor. Området är för nära och för stort.

Rörö Öråd har valt att endast svara angående förslaget om vattenbaserad vindkraft.Remissvar 20091015

Skrivelser Posted on Sun, January 24, 2010 18:59:06

Rörö 20091015

Svar på förstudien angående fast förbindelse mellan Hyppeln och Rörö.

Rörö Öråd vill trycka på vikten av att vår hamn, gästhamn, natur samt att turistflödet inte påverkas negativt av den fasta förbindelsen.

Eftersom det i nuläget är en förstudie, är det svårt att ta ställning till frågan.

Det är så många faktorer som spelar in:

Var färjeläget kommer att ligga.

Kommunikationer.

Samhällsservice såsom miljöstation, bibliotek, läkarstation m.m.

Skola

Det känns bra att kommunen tänker på oss i norr och tar problemet med vikande befolkningsunderlag på allvar.

En fast förbindelse mellan öarna är ett långsiktigt projekt. För att få folk att flytta hit måste vi agera nu.

Vi föreslår att kommunen även arbetar för:

Tätare färjeturer, inga turer via Källö-Knippla.

Detaljplanera fler tomter.

Fler lägenheter.

Säkra skolan och den kommunala servicen.

m.m.

Rörö Öråd

Martina Kjellqvist Annelie Beiron

Frida Zackrisson Malin Tisell

Susanne Johansson Marianne Andersson

Kristian Johansson Jesper Jensen

Sture Andreasson Anders Foss