Blog Image

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Protokoll 26/8-19

Protokoll Posted on Tue, September 17, 2019 19:31:20

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-08-26.                                                                  

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Lennart Larsson, Thord Rosén och Dan Stålebo.

Frånvarande, men lämnat återbud: Anna Nyqvist Larsson, Emma Ryberg och Frida Zackrisson.

Pga det sköna sommarvädret hölls mötet utomhus vid bänkarna på skolgården.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Örådsmötesprotokoll från 190527 godkändes.

Beslut togs i följande frågor:

Återvinningen-uppdelning ris och virke.

Framkom allmänt missnöje på ön gällande den nuvarande uppdelningen av tömning av ris/grenar respektive virke varannan vecka på återvinningen. Det ter sig uppenbart miljöovänligt enligt Örådet, att vissa veckor tömma och köra iväg nästan tomma containers. Vidare är det svårt för gemene man att veta om man aktuell vecka tömmer ris eller virke, varför man ”felaktig vecka” får återvända hem med sitt lass. En uppenbar lösning är skapande av en extra container, så att det varje vecka är möjligt att tömma både ris och virke. Detta önskemål kommer att framföras som en fråga/diskussionsämne på nästa kommunmöte 190910.

Frågor och planering inför kommunmötet 190910:

Utöver ovanstående önskemål om extra container på återvinningen, kommer Rörö Öråds specifika fråga angående kommunens inställning till ekonomiskt bidrag vid planerad samordnad solcellsinstallation för fastigheter inom kommunen, att tas upp igen vid nästa kommunmöte för Öråden 190910. Dessa båda frågor har nu skickats per mail till Anders Lundgren, Öckerö kommun. Rörö Öråd kommer på mötet att representeras av Thord, Lennart och Dan.

Hemsidan:

Historiegruppens (Thord, Lennart och Dan, med godkännande av Göran Hansson) textförslag till Rörös historia bedömdes positivt av Örådet, och beslut togs att förslaget direkt skickas till Linnea J för bearbetning. Grupperna bakom hemsidans övriga sektioner såsom Upplev Rörö, Bo och Leva, och Hitta hit, räknar med att presentera sina texter senast till nästa Örådsmöte 23/09.

Gula Skären-lekplatsen 2019:  

Öckerö kommun tog våren 2019 ett beslut att själva anställa en person för skötsel av Gula Skären och lekplatsen för säsongen 2019. Detta uppskattades av Örådet, då ansvarsförhållanden föregående somrar varit något oklara, men kommunens beslut fattades tyvärr utan föregående kontakt med Örådet, vilket den kommunansvarige Martin Unsgaard Pettersson bad om ursäkt för. Vilgot Granhags nyskrivna kontrakt via Örådet annulerades, och som kompensation fick Vilgot via kommunen halva kontrakterade ersättningen. Sten Torgersson är nu den nye kommunansvarige för badplats och lekplats, och Sten kan i tjänsten använda vår gamla gräsklippare, som kommunen nu förtjänstfullt inhandlat av Örådet.

Hamntoaletten:

Styrelsen är fortfarande enig om att skötseln av hamntoaletten ej är Örådets ansvar. Anna och Dan har varit i kontakt med den kommunansvarige, utan att något beslut fattades. Vi föreslår ny kontakt med kommunen och med förslaget att numera kommunanställde Sten Torgersson, utöver tillsyn av Gula Skären och lekplatsen även får skötandet av hamntoaletten på sin agenda.

Frågeformulär gällande Avfallshantering i glesbygd och skärgård 2019.

Lennart Andersson, gruppledare för Skärgårdarnas riksförbunds miljö- & energigrupp har uttryckt önskemål om att få vetskap hur avfallshanteringen sköts på öar utan landförbindelse. Sigvard Utbult har vidarebefordrat det utarbetade frågeformuläret i frågan till Nordöarnas Öråd. Under mötet fyllde vi gemensamt i formuläret gällande Rörö och skickade svaret direkt via mail till S Utbult.

Vägbesiktningen efter nätinstallationen:

Besiktningen utfördes 190528 av besiktningsman Bo Wiklund, Andria AB, som gav ett godkännande utslag. Önskemålet att Örådet skulle få närvara vid besiktningen bifölls således ej. Våra anmärkningar angående att förseglingarna på vissa ställen är mjuka och kladdiga, vilket gör att det fastnar tjära på skor och barnvagnshjul, avfärdades med att den klistriga asfalten förväntas hårdna spontant efter hand. Klagomålen om nytillkomna, kvarstående sprickor i den gamla asfalten, orsakade av tillfällig omdirigering av trafiken, vilket givit ojämn och skakig färd för både bilister och cyklister, avfärdades också. Vi beslöt på mötet att trots allt acceptera besiktningsbeslutet, eftersom Örådet självt skulle få betala en ombesiktning, och då en dylik ombesiktning ej kan garanteras utfalla till vår belåtenhet.

Nästa möte:

Nästa Örådsmöte bestämdes till 2019-09-23 kl 18.00.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-08-29.

Thomas Alm, ordförande……………………………..

Thord Rosén, sekreterare……………………………..

Annelie Beiron, justerare……………………………Protokoll 2019-05-27

Protokoll Posted on Thu, June 27, 2019 08:48:43

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-05-27.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén och Frida Zackrisson.

Frånvarande, men lämnat återbud: Dan Stålebo och Emma Ryberg.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Örådsmötesprotokoll från 190401 godkändes.

Rapport från kommunmötet 190521:

Thomas gav en kort rapport från mötet, där man bl.a. diskuterade överlevnadsstrategi under 72 timmar för den enskilde vid en krissituation, där man betonade vattentillgången. Rörö Öråds specifika fråga angående kommunens inställning till ekonomiskt bidrag vid planerad samordnad solcellsinstallation för fastigheter inom kommunen, hade tyvärr försvunnit i hanteringen, men Örådet kommer att ta upp frågan igen vid nästa kommunmöte i september. Iö hänvisar vi till kommande utskrift av det officiella protokollet från mötet.

Hemsidan:

Linneas förslag till hemsidan bedömdes positivt av styrelsen, och fortsatt detaljarbete av hemsidans sektioner såsom Upplev Rörö, Bo och Leva, Historia och Hitta hit, fördelades inom styrelsen, för en första redovisning på Örådsmötet i augusti. Linnea informerades telefonledes och meddelade att hon gärna fortlöpande deltar i diskussioner via nätet.

Gula Skären sommaren 2019:

Gula Skären-städaren Viktor Granhag är informerad om gräsklippningens tidsperiod, dvs från början maj till slutet augusti. Frida får i uppdrag att diskutera med kommunansvarig angående klarläggande av bl.a. arbetsgivaransvar för anställningen.

Förslag till havsplan för Västerhavet:

Diskussion om Havs-och vattenmyndighetens förslag till havsplaner för Sveriges hav, inkluderande Västerhavet, där synpunkter på förslagen kan lämnas till Havs- och vattenmyndigheten fram till 2019-06-14. Vi beslöt att Örådet ej tar någon egen ställning i frågan, och hänvisar i stället till den enskilde kommuninnevånarens intresse gällande synpunkter på förslagen.

Möte Samarbetsgruppen Bevara Nordöarna och journalisten Conny Åqquist:

Kort referat av mötet med Bevara Nordöarna och journalisten C Åquist 190408 i Hallen, Rörö. Mötet var positivt enligt Thomas, och föranleddes bl.a. av sviktande befolkningsunderlag för Nordöarna, såsom 850 (2005) och 713 (2017), med ökat andel äldre bland de kvarboende. Gruppen föreslår en åtgärdssvalstudie i samverkan mellan Öckerö kommun, Västtrafik, Trafikverket, Färjerederiet och Öråden. Se iö C Åquists artikel i Torslandatidningen 24 april.

Hamntoaletten:

Styrelsen är enig om att skötandet av hamntoaletten ej är Örådets ansvar. Föreslår ny diskussion med Hamnföreningen, samt vidare att Anna och Dan tar kontakt med kommunansvarig för uppdatering av tidigare överenskommelse.

Övriga frågor: Vägbesiktning och färjetrafik:

Thomas informerade om att vägbesiktningen efter nätinstallationen ännu ej är utförd, utan planeras utföras i slutet på maj. Aktuell turlista, har generellt uppfattats som positiv, och har provperiod till september. Diskussion om upplevd försämring för skolbarnen på eftermiddagen (13.25-14.45). Om genomgripande förändring av färjetrafikens tider utifrån skolbarnens situation önskas, föreslås diskussion från kommunen (rektorn på skolan) till Färjerederiet.

Nästa möte:

Nästa Örådsmöte bestämdes till 2019-08-26 kl 18.00.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-05-29.

Thomas Alm, ordförande……………………………..

Thord Rosén, sekreterare……………………………..

Annelie Beiron, justerare……………………………MInnesanteckningar Kommunmöte 2019-02-19

Protokoll Posted on Thu, April 18, 2019 17:41:37

Minnesanteckningar från kommunmötet för Öråden 2019-02-19.

1) Nils Hjort, nämndsekreterare, beskrev användning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) i kommunens arbete. GDPR ersätter den äldre personuppgiftslagen (PUL) och gäller sedan 180525, och har som syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter. Skall hindra organisationer från att databehandla personuppgifter utan samtycke eller anledning. Information och diskussion om vad detta innebär praktiskt för Öckerö kommun. Se medföljande handling från Wikipedia.

2) Jan-Erik Bäck, miljö- och hälsoskyddsinspektör, beskrev det framgångsrika projektet att stävja tidigare avarter vid påskfirandet, med eldning av spillolja och bildäck. 2011 noterades 11 allvarliga händelser med på påskaftonen 5 bränder samtidigt. Provtagning vid Knipplafyren påvisade hög blyhalt i jorden. Nu sedan 2016 aktiv interaktion och dialog från kommunen med ungdomarna-föräldrar-polisen inkluderande provtagning vid fyrarna efteråt. Påsken 2018 blev härvidlag den bästa på flera år och planer för fortsatt framgångsrikt arbete påsken presenterades.

3) Louise Cena, beskriver arbetet med Öckerö kommuns nya hemsida, som skall ersätta den gamla från 2013, som blivit tungrodd och ej längre anses spegla kommunen 2019. Målgrupper: Företagare-innevånare-besökare, där egna innevånarna är viktigast. Planen att göra hemsidan enklare att använda, med så få klick som möjligt. Funktionen viktigast, ej för mycket information i enskilda texterna. 50% av användarna går in via mobilen. Blir på max 1000 sidor, planeras visas upp i preliminärt skick i april för synpunkter, och därefter i färdigt skick maj 2019.

4) Anders Lundgren redogjorde för föregående möte. ToGo-appen ej använd vid beräkning av resestatistik. Västtrafik vill ej ha kvar Flexlinjen, då den anses för bra och för dyr, planeras istället från december 2020 en Ringlinje runt öarna, skall gå ofta, inkluderande kvällar och helger. Upphandling pågår. Färdtjänsten kvar.

5) Frågor och svar: Beslut är fattat om flytt av Återvinningsstationen till Hönö Pinan. Snart beslut om korttidsplatserna i Öckerö hamn. Ännu inget svar om vägar på Grötö, gupp i vägbanor eller gatubelysning. Annie Bedö, ny gatuchef på kommunen, håller på att sätta sig in i dessa frågor. Hyppelns Örådsrepresentant önskar uppdatering av till synes uråldrig snöröjningsplan, som delas med Björkö. Diskussion om skolskjutsar för barn på Hyppeln och Knippla. Föräldrar uppmanas, om ej gehör för sina önskemål, att följa formella utredningsgången föräldrar-rektor-skolchef, för att komma till avslut i frågan. Ännu inget aktuellt planarbete gällande byggnation norra Brevik och Hjälsvik. Ännu inget besked om betalladdningsstation för elbilar vid Göstahallen. Startfas för gemensam plan för dagvattenavrinning. Klart slutet 2019. Thomas tar upp frågan om stundtals oönskat resultat av asfaltering på öarna i samband med fiberanslutning; planerad slutbesiktning kvartal 2 2019, då förhoppningsvis även privata vägar skall bedömas. Avslutningsvis förnyad tung debatt om kommunen och färjetrafiken, inkluderande nybyggnationen av färjelägena på Hyppeln och Knippla. Förslag på optimala turlistor, inkluderande önskemål att bussturernas tidtabell skall utgå från Burö färjeläge, framfördes, och kommunen lovar att försöka påverka Trafikverket gällande färjetrafiken.

2019-02-27

Thord Rosén och Thomas AlmProtokoll 2019-04-01

Protokoll Posted on Thu, April 18, 2019 17:39:25

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-04-01.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Thord Rosén och Dan Stålebo.

Frånvarande, men lämnat återbud: Lennart Larsson, Emma Ryberg och Frida Zackrisson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Örådsmötesprotokoll från 190218 och Årsmötet 190310 godkändes liksom utdelade minnesanteckningar från kommunmötet 190219.

Rapport från kommunmötet 190219:

Se separata minnesanteckningar.

Örådsagenda på Facebook:

För att öka information om Örådsmötenas agendor, föreslog Thomas att agendan för de enskilda mötena läggs ut på Rörö-info på Facebook gruppen och WhatsApp. Förslaget antogs enhälligt av Örådsstyrelsen.

Hemsidan:

Annelie beskrev kontakt med Linnea J och att denna förhoppningsvis lämnar ett första förslag om hemsidan under april 2019.

Gula Skären sommaren 2019:

Vilgot Granhag, fjolårets Gula Skären-städare har glädjande nog accepterat att fortsätta uppdraget även denna sommar. Gräsklippningen kommer i år att gälla från början maj till slutet augusti.

Städdag:

Annelie informerade om att skolan deltar i kampanjen ”Håll Sverige rent” och att man med sina 6 elever 09/04 gör en städningsinsats runt ön. Örådet bekostar barnens belöning (festis och gifflar).

Sommarplantering vid färjeläget:

Anna berättade att vårplanteringen av blomsterkrukan vid färjekuren uteblir, och istället ersätts av en sommarplantering i maj.

Förslag till havsplan för Västerhavet:

Thomas beskrev att Havs-och vattenmyndigheten har lagt fram förslag till havsplaner för Sveriges hav, inkluderande Västerhavet. Fram till 2019-06-14 kan synpunkter på förslagen lämnas till Havs- och vattenmyndigheten. Vi planerar ta upp ärendet till diskussion vid nästa Örådsmöte i maj.

Färjetrafiken:

Thomas beskrev att samarbetet mellan Nordöarnas Örådsgrupper, Färjerederiet och Trafikverket har utmynnat i en ökad turtäthet för färjorna från april 2019, jämfört med vad som tidigare var planerat. Ny turlista från 2019-04-15 med tätare turer även lördagar och söndagar. Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) från Öråden stöttas av Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande. Torslandatidningen planerar en artikelserie om Nordöarnas framtid med tanke på senaste tidens statistik på sviktande befolkningsunderlag. Ett första möte med journalisten Conny Åquist och Nordöarnas Öråd sker i Hallen på Rörö måndagen 8 april kl 18.30.

Nästa Örådsmöte bestämdes till 2019-05-27 kl 18.00 i Hallen.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-04-04

Thomas Alm, ordförande……………………………..

Thord Rosén, sekreterare……………………………..

Annelie Beiron, justerare……………………………Protokoll Årsmöte

Protokoll Posted on Mon, April 01, 2019 19:32:57

Årsmöte för Rörö Öråd 2019-03-10 i Hallen

Ordförande Thomas Alm önskade alla välkomna till mötet, som blev välbesökt med drygt 40 deltagare, inkluderande styrelsen.

Thomas A valdes till ordförande och Thord R till sekreterare för mötet.

Acke Dahlman och Majken Norvenius valdes till justerare för mötet.

Kallelsen till mötet samt dagordningen godkändes samfällt.

Därefter information från inbjudne Jan Utbult, Öckerö kommun.

Jan Utbult beskrev först kortfattat sin levnadshistoria; är Öckeröpojke där far och farfar haft fiskebåten Vingafors. Jan själv är utbildad musiklärare, och arbetade som sådan 10 år i Timrå. Åter i Öckerö 2003 och varit fritidspolitiker, men sedan 1 januari 2019 förste ordförande för kommunstyrelsen, där hans parti KD blev största partiet (27,5%) vid senaste valet.

Jan beskrev kortfattat kommunens övergripande mål för mandatperioden 2019-2022, och hänvisade till detaljer på hemsidan. Största utmaningarna är att stärka dels arbetsgivarens funktion men även personalens delaktighet i arbetets utförande och styrning. För Rörös del beskrevs att man hoppas på köpare till tidigare beskrivna Naturhotellet, med nu planerade fem villatomter. Vidare planeras 30 bostäder på kort sikt vid Hästtången, på medellång sikt vid Apelviksvägen (5 st) och Västra Byn (15 st) samt på mycket lång sikt (efter 2040) ytterligare 40 bostäder. Utbult nämnde också att kommunen jobbar för att skapa 400 nya bostäder i Öckerö centrum, där detaljplan ska presenteras i sommar. Information att kommunen sålt tomter i samråd med Örådet, där försäljning till barnfamiljer med permanent boende prioriterats. Beskrev god kommunikation kommunen-Örådet, men ej alltid med mäklaren. Flertalet tomter finns kvar, och start av nya köpprocesser uppmuntras till. Diskussion om Nordöleden med färjetrafik och turlistor. Hänvisade till pågående diskussioner med flera intressenter såsom Trafikverket, som sitter på pengarna, Västtrafik och Örådens trafikgrupp. Diskussion om s.k. slingturer, som går tätare, men med litet längre turtid, där förslag skickas till Trafikverket och Färjerederiet; information då beslut fattats.

Ny bilparkering planeras på Hönö Pinan, på plats för nuvarande bussparkering. Buröparkering ännu under lupp, inga löften kan ges i nuläget. Visioner, men inga direkta planer att presentera gällande elfärjan. Man ser gärna småningom ett snart testförförsök på 2-3 månader, för framtida utvärdering. Trafikverket utreder väg 155:s öde, kommunen återkommer med besked, informerade att de enskilda partierna är delade i frågan. Noterade iö tacksamt att fiberanslutningen till ön är framgångsrikt genomförd, vilket förhoppningsvis skapar en levande framtid för ön. Påpekades också att efteranmälan till fiberanslutning ännu är möjlig.

Nya valkretsar inrättas, att användas till EU-valet. Nordöarna och Hälsö hör nu till Öckerö Norra med formell röstningslokal på Hälsö, men möjlighet till s.k. förtidsröstning på Rörö. Iö allmän information om nyskapade Familjeenheten Navet, planerad inflytt av Solhöjden januari 2020 med totalt 48 platser. Vidare ny skola på Björkö samt glädjande besked att HT-19 ökar elevantalet på Rörö, vilket gläder särskilt nya skolchefen Katarina Lindgren, som värnar om skolan och samtidigt uttrycker behov av bostäder för nyanlända till kommunen. Jan tackades för informationen och skyndade till färjan, men beskrev till sist att han tacksamt tar emot frågor och information till mailkontot jan.utbult@ockero.se.

Vi återgick därefter till ordinarie programmet, där verksamhetsberättelsen för 2018 upplästes av sekreteraren och godkändes.

Kassa- och revisionsberättelsen upplästes av Örådets kassör Frida Z. Sammanfattningsvis noterades under året inkomster á 6.000 SEK och utgifter á 7.271 SEK och att tillgångarna per 2018-12-31 uppgick till 22.587 SEK. Revisorerna Marie Torgersson och Ingvar Karemyr har efter granskning funnit räkenskaperna väl bokförda och verifierade och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för aktuell revisonstid.

Mötet beviljade därefter styrelsen generell ansvarsfrihet gällande året 2018.

Mötet godkände förlängning av styrelseval på två år för Thomas Alm, Anna-Nyqvist-Larsson, Lennart Larsson och Frida Zackrisson.

Iö godkändes omval av Martina Kjellqvist (sammankallande) och Ellen Lorentsson i Valberedningen, samt omval av revisorerna Ingvar Karemyr och Marie Torgersson.

Mötet övergick därefter till presentation med efterföljande diskussion av schemalagda ämnen.

Sterner Lundgren från Hamnföreningen berättade att man uppmanat kinesrestaurangens ägare att sälja, tyvärr ännu inga nya intressenter i sikte. Nybygge av bryggor planeras med 8 nya platser, med bokning via dockspots. Glädjande noteras ökat antal båtgäster sista året. Linus på Röröboa planerar utbyggnad av altan etc. Årliga städdagen planerad till 190413. Torgny meddelar att ICA går fortsatt plus ekonomiskt.

Torgny Beiron, sekreterare för Rörö IF, gav uppdatering av föreningens planer för kommande år. Belysningen i Hallen inkluderande armatur skall bytas ut till ny LED-armatur. Fönster i Baracken skall bytas, preliminärt under april; även nymålning inomhus planeras. Årsmötet blir 07/04, arbetsdag 11/05 och Röröloppet, det tredje i ordningen, 01/06 och Rörö-IF-dagen 29/06. Simskolan planeras till veckorna 27-28, i samarbete med SLS Göteborg. Fotbollsträning under sommaren, då förhoppningsvis ett sydafrikanskt fotbollslag återkommer. Annars fortsatt Boot-Camp och gympa.

Majken Norvenius, Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening inbjöd till årsmötet 23/03, där bl.a. Hjördis Dangardt föreläser om ”Utvalda samband mellan Rörö och Inland”. Sillfesten blir 01/06 och vidare sedvanligt midsommarfirande med Rörö IF. Under sommaren planeras som tidigare Utgärdes-och Naturvandringar, liksom förstås öppethållande av Gamla och Nya Bygdeboa, där ånyo material från Håkans Hytta-utgrävningen visas. Vid höstfesten kommer Folke Olausson att föreläsa om ”Slavskeppet Westfalens sista resa”. Slutligen gjordes reklam för Rörö bibliotek, som låter hälsa, att man gärna ser ett ökat antal besökare

Peter Eklund, Sjöräddningsstationen informerade om att bygglov nu är klart för det nya stationshuset med planerad byggstart april-19 och byggtid 11 månader och placering ute på piren. Funktionellt välanpassat för sjöräddningssyften. Detaljerad plan kommer att presenteras. Man poängterar som tidigare, att dörrarna står öppna för spontana visningar av verksamheten, där fika ingår.

Lennart Larsson, Församlingshemmet beskrev att man nu efter renovering kan erbjuda 14 bäddar till uthyrning, inkluderande kök och samlingssal. Passar förutom sedvanliga turister/semesterfirare väl för skolklasser. Verksamhet iö med vävstuga i källaren och regelbundna bingoträffar. Årsmöte blir 27/04, traditionellt Loppis med auktion 20/07 och Nordöslöjdmöten med försäljning under juli och slutet november. Församlingshemmet söker även medhjälpare och kontaktperson för att boka vandrarhemmet nås på telefon: 0761-849658.

Under punkten Övriga frågor diskuterades ånyo för- och nackdelar med föreslagna slingturer och dess praktiska konsekvenser för Röröborna. Det s.k. kollektivtrafikavtalet planeras beslutas slutet 2020 efter dialog med Trafikverket. Tomas J efterfrågade Örådets inflytande i Västkuststiftelsen, och Örådet lovade start av dialog angående detta. Slutligen påpekades på förfrågan att Örådet planerar deltaga i slutbesiktningen av den ej helt felfria asfalteringen i samband med fiberanslutningen, och att hjälp från frivilliga härvidlag välkomnas.

Mötet avslutades sedan under ordnade former med kaffe och Budapestlängd.

Rörö 2019-03-17

Thomas Alm, ordförande…………………………..

Thord Rosén, sekreterare…………………………

Acke Dahlman, justerare…………………….

Majken Norvenius, justerare………………………….Protokoll 2019-02-18

Protokoll Posted on Tue, March 05, 2019 20:30:47

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-02-18.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén, Emma Ryberg, Dan Stålebo och Frida Zackrisson

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 181211 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Årsmötesförberedelser:

Årsmötet således bestämt till söndagen 10 mars kl 15 i Hallen. På Agendan står, utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar, presentationer av kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult, Rörö IF, Hamnföreningen, Sjöräddningen, samt Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening. Förslag på Årsberättelse för 2018 presenterades och godkändes. Praktikaliteter inkluderande annonsering bestämdes.

Sommararbetet Gula Skären:

Beslöts att Thomas tar kontakt med Viktor Granhag och efterhör om denne önskar ta sig an sommararbetet även i år, med vissa justeringar gällande bl.a. gräsklippningen.

Hemsidan:

Beskrevs att Annelie och Marie Torgersson har kontinuerlig kontakt med Linnea J, som fortsätter arbetet med Rörös hemsida, efter det informella, extra Örådsmötet 181215, där Linnea på plats introducerades i uppdraget och grovplaneringen påbörjades. Planerar uppföljande samråd med Linnea under våren 2019 via telefon och mail och i samband med ordinarie Örådsmöte.

Besiktning av utfört vägarbete i samband med fiberanslutningen:

Thomas berättade att han skrivit till Anders Lundgren, Öckerö kommun med förfrågan om eventuell slutbesiktning av det arbete, som utförts på vägarna på Rörö i samband med fiberanslutningen. Tyvärr noteras misshälligheter i form av ojämna, ej fixade skarvar, gropar, ej ordnade stödkanter, krackelerad asfalt etc. Örådet uttrycker också önskemål att vara närvarande vid dylik eventuell slutbesiktning.

Färjetrafiken inkluderande nya turlistor:

Thomas berättar om planerat möte imorgon 19/02 med Nordöarnas Öråd, Johan Hamnebo, Färjerederiet och Mikael Olofsson, LED-chef Nordöleden samt fortsatt diskussion på kommunmötet imorgon eftermiddag; allt gällande uppdatering av aktuell situation gällande färjetrafiken och bekymmer med påfallande ofta akut presenterade turlistor, som vållat stora bekymmer för resanden. Till mötet kommer man att hänvisa bl.a. till stadgar och bestämmelser från ”Underlag till Färjedriftsavtalet 2016”. Örådsmötet diskuterade olika önskemål och prioriteringar angående färjeturers antal, färdvägar och avgångstider, vardagar och helger, samt anpassning till busstrafiken.

Nästa Örådsmöte bestämdes till måndagen 25 mars kl 18.

Dagens möte upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-02-20.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..Protokoll 2018-12-11

Protokoll Posted on Fri, January 25, 2019 15:14:39

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2018-12-11.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén och Dan Stålebo.

Frånvarande, men lämnat återbud: Frida Zackrisson, Emma Ryberg och inbjuden gäst Linnea Johansson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 181119 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Aktivitetsplanering-Rörö Hemsida:

Fortsatt diskussion om upplägg och planering av Rörös hemsida. Tyvärr blev inbjudna gästen Linnea Johansson, som kommer att arbeta med hemsidan, tvungen att lämna återbud till dagens möte, men kommer att kallas till nästa planerade Örådsmöte. Vi startade dock det aktiva arbetet med hemsidan, genom bl.a. studium av Hyppelns hemsida, som ger ett välkomnande och funktionellt intryck, och skapade under mötet egna preliminära rubriker för Rörö, som start för fortsatt interaktiva och idégivande diskussioner och lösningar.

Solcellsdiskussion:

Thord presenterade kortfattat resultatet av aktuella telefonkontakter med Krister Johansson, BRF Bovieran, Hönö, Jonas Malmström, vd för Yokk Solar AB samt Lena Jansson, Rörö. Gällde sammanfattningsvis bakgrundsinformation om principer, fördelar, kostnader, bidrag etc gällande solcellsanläggningar för fristående villor. Se separat protokoll. Örådet beslöt att följa upp med inbjudan av någon/några av ovanstående till Örådsmöte tidigt våren 2019, för information med diskussion om praktiska möjligheten av framtida solcellsanläggningar för fristående villor på ön, med förhoppningsvis gynnsamma ekonomiska villkor.

Färjetrafiken:

Thomas ger efter mötet information om att Hyppelns färjeläge beräknas vara klart måndagen vecka 7 (2019), med reservation för förändringar.

Nya möten:

Nästa lokala Örådsmöte planeras till 190115.

Årsmötet blir söndagen 10 mars kl 15 i Hallen. Till mötet kommer kommunstyrelsens nye ordförande Jan Utbult och vidare planeras inbjudan till Hamnföreningen, Rörö IF, Sjöräddningen och Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening.

Dagens möte upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-01-07.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..Protokoll 2018-11-19

Protokoll Posted on Thu, November 29, 2018 18:06:02

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2018-11-19.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén och Emma Ryberg,

Frånvarande, men lämnat återbud: Dan Stålebo och Frida Zackrisson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 181008 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Rapport från kommunmötet med Öråden 181113:

Lennart och Thord avlade följande rapport:

1) Kommundirektören Gull-Britt Eide hälsar välkommen. Fullmäktigevalet sker vecka 47, dvs denna vecka, och kan följas på webben. Då fastställs även budgeten för 2019. Nov-18 börjar arbetet med budgeten för 2020. Man arbetar efter Öckerömodellen, se hemsidan. Två stora aktuella frågor, nämligen a) kompetensförsörjningen och b) digitalisering. ”Våga pröva först, istället för att först utreda”. Arbetar enligt tillitsdelegationen, liksom övriga VR. Annars mål att medborgarförslag och motioner skall besvaras inom 3 månader; beräknas vara i fas 2019.

2) Jan Utbult, KD, kommunstyrelseordförande från januari 2019 presenterar sig. Efterträder således Arne Lernhag. Jan Utbult är Öckeröpojke, men har arbetat som lärare i Timrå i flertalet år. Kommer gärna på de enskilda Örådsmötena.

3) Krister Johansson och Robert Bexander, BRF Bovieran, Hönö presenterade sin intressanta trestegsmodell för införande av solceller i aktuell BRF. Steg 1: Utbyte av all övrig belysning till LED, klart april-18. Gav besparing på 15.000 kWh/år. Steg 2: BRF står för all el inom BRF. Steg 3: Installation av solceller. Valde det konsultföretag som lovade minst. Klart juni-18. Solcellsyta cirka 550 m2. Räknar med produktion på 85.000 kWh/år. Söker bidrag, som betalas av på 10 år, Batterier dyra, men spännande utveckling på batterisidan. Livslängd 25-30 år.

4) Tarja Barret, miljöstrateg och kommunekolog, presenterade Grönstrukturplanen, som i korthet skall se över gröna områden mellan bostadshusen och bostadsområdena och även bevara övriga gröna områden. Har fått LONA-bidrag, som gäller t.o.m. 2019-12-31, och omfattar primärt Hönö, Öckerö och Björkö. Flertalet förvaltningar stöttar aktivt projektet. Visat sig att ex.vis ADHD-barn mår bra av aktiv lek med klättring och belastning, gärna på ojämn yta. Fokus för projektet ligger på naturkänslan, ekologiska värden, sociala värden och närhetsaspekten, dvs området skall ligga nära, så att aktivitet kan ske på daglig basis.

5) Föregående möte berördes kort. Hänvisades till protokoll. Man lovar i god tid ordna med de 4-6 besöksplatserna i Öckerö hamn.

6) Frågor och svar. Mest diskussion om skyltar och gupp på Öckerö-Hönö.

7) Datum för kommunens Örådsmöten 2019: 19 februari, 21 maj, 10 september och 12 november.

Färjetrafik:

Thomas informerade att ny LED-chef för Nordöleden blir Mikael Olofsson, som således efterträder Christopher Ringhagen.

Aktivitetsplanering:

Thomas igångsatte en intressant diskussion om skapande av nya aktiviteter på Rörö, gällande året runt, både för bosatta och tillfälliga gäster. Örådet beslöt, efter idé från Hyppelns Samfällsförening, att försöka skapa en ny hemsida för Rörö med fortlöpande uppdatering, där aktuella och nya aktiviteter på ön presenteras. Linnea Johansson gav telefonledes under mötet sitt spontana intresse att arbeta med denna hemsida, och kommer att kallas till nästa Örådsmöte 11/12-18 för fortsatt diskussion om detaljer för genomförandet. Förslaget kommer därefter att presenteras på nästa kommande årsmöte 2019, med förhoppningsvis då spontana ideér och önskemål från övriga Röröbor om angelägna aktiviteter.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Nästa Örådsmöte bestämdes till tisdagen 11 december kl 18.00.

Rörö 2018-11-20.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..Next »