Blog Image

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Styrelse 2019

Styrelse Posted on Wed, October 23, 2019 19:44:53

Rörö Öråds styrelse 2019

Örådets e-post roro.orad@gmail.com

Örådets hemsida orad.roro.se

Styrelsemedlemmar

Ordförande: Thomas Alm 070-220 56 02 thomas.alm@telia.com

Vice ordförande: Dan Stålebo dan.stalebo@stsab.net

Sekreterare: Thord Rosén thord.rosen@medic.gu.se

Kassör: Frida Zackrisson fridazackrisson@hotmail.com

Ledamöter:

Annelie Beiron annelie@beiron.se

Anna Nyqvist-Larsson larsson.nyqvist@gmail.com

Lennart Larsson lennartlarsson42@live.se

Emma Ryberg emma.saveskog@hotmail.com

Revisorer:

Ingvar Karemyr ingvar@karemyr.se

Marie Torgersson marie.torgersson@roro.se

Valberedning:

Martina Kjellqvist

Ellen LorentssonStyrelsemöte

Nästa möte Posted on Wed, October 23, 2019 19:29:42

Nästa styrelsemöte är måndag 11/11 kl.18 i Hallen.

Välkomna!Protokoll 2019-09-23

Protokoll Posted on Wed, October 23, 2019 19:28:04

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-09-23.                                                                  

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén och Dan Stålebo.

Frånvarande, men lämnat återbud: Emma Ryberg och Frida Zackrisson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Örådsmötesprotokoll från 190826 godkändes.

Beslut togs i följande frågor:

Hemsidan:

Upplev Rörögruppens (Anna och Annelie) förslag till hemsida presenterades. Förslaget fick beröm och godkändes. Gruppen skickar förslaget direkt till Linnea J. Bo och Leva-gruppen (Frida och Emma) räknar med att snart presentera sitt förslag liksom Hitta hit-gruppen (Thomas).

Färjetrafiken:

Thomas beskrev ny rapport från Johan Hamnebo, Trafikverket, från vilken framgår att nuvarande turlista kommer att gälla året ut, dvs t.o.m. 191231. Efter 15/09 gäller således helglistan daterad 16/09-14/04. Örådet noterar detta och kommer att framföra önskemål att vinterturlistans start framskjutes till oktober i fortsättningen.

 Frågor och planering inför kommunmötet 191112:

Kommunen meddelade via mail samtliga Öråd i början på september att det planerade kommunmötet 10 september inställts, då man dels fått in väldigt få frågor från Öråden att behandla, och dels att de enskilda förvaltningarna ej inkommit med några ärenden att föredraga. Mötet 12 november kvarstår dock. Kommunen önskar utveckla mötena med Örådsmötena till att mer handla om dialog i övergripande, politiska frågeställningar än detaljfrågor, vilka istället bör hänskjutas direkt till respektive förvaltning. Vid nästa planerade möte 12 november önskar man hålla en diskussion och workshop kring formerna och innehållet i de fortsatta Ö-rådsmötena. Målet är att skapa en bra medborgardialog, som är meningsfull för innevånarna. En omvärldsanalys som beskriver hur andra kommuner hanterar medborgardialogen kommer att presenteras. Inkomna frågor kommer att besvaras, från Rörö således gällande solceller och extra container vid återvinningen.

Rörö Öråds styrelse noterade ovanstående och diskuterade preliminärt fram önskemål om information gällande byggnadsplaner, större händelser och aktiviteter samt att lokala sammankomster med kommunen på respektive ö kan ske någon gång varje år.  Vi stödjer förslaget att inskickade frågor skall ha allmänt intresse och att specifikt lokala frågor skickas in för direktsvar.

Hamntoaletten:

Anna och Dan rapporterade att hamntoaletten har gjorts i ordning och har fungerat under sommaren. Man föreslår att kommunen har fortsatt överordnat ansvar för toaletten hela året, men att städningen sköts av hamnvärdarna under sommaren och Gule Skären-lekplatsstädaren Sten Torgersson under vintern. Anna lovar kontakta Sten T med denna frågeställning och sedan kommunansvarige Martin Unsgaard för godkännande.

Övrig fråga:

Thord framförde önskemål från granne att sprida information om möjligheten att hyra ut rum i enskilda Röröfastigheter för exempelvis studerande eller andra, som har svårt att ordna boende centralt i storstaden. Detta kan i förlängningen öka intresset för framtida boende på ön. Formerna för denna informationsspridning får diskuteras framgent.

Nästa möte:

Nästa Örådsmöte bestämdes till 2019-11-11  kl 18.00.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-09-26.

Thomas Alm, ordförande……………………………..

Thord Rosén, sekreterare……………………………..

Annelie Beiron, justerare……………………………