Årsmöte för Rörö Öråd 2019-03-10 i Hallen

Ordförande Thomas Alm önskade alla välkomna till mötet, som blev välbesökt med drygt 40 deltagare, inkluderande styrelsen.

Thomas A valdes till ordförande och Thord R till sekreterare för mötet.

Acke Dahlman och Majken Norvenius valdes till justerare för mötet.

Kallelsen till mötet samt dagordningen godkändes samfällt.

Därefter information från inbjudne Jan Utbult, Öckerö kommun.

Jan Utbult beskrev först kortfattat sin levnadshistoria; är Öckeröpojke där far och farfar haft fiskebåten Vingafors. Jan själv är utbildad musiklärare, och arbetade som sådan 10 år i Timrå. Åter i Öckerö 2003 och varit fritidspolitiker, men sedan 1 januari 2019 förste ordförande för kommunstyrelsen, där hans parti KD blev största partiet (27,5%) vid senaste valet.

Jan beskrev kortfattat kommunens övergripande mål för mandatperioden 2019-2022, och hänvisade till detaljer på hemsidan. Största utmaningarna är att stärka dels arbetsgivarens funktion men även personalens delaktighet i arbetets utförande och styrning. För Rörös del beskrevs att man hoppas på köpare till tidigare beskrivna Naturhotellet, med nu planerade fem villatomter. Vidare planeras 30 bostäder på kort sikt vid Hästtången, på medellång sikt vid Apelviksvägen (5 st) och Västra Byn (15 st) samt på mycket lång sikt (efter 2040) ytterligare 40 bostäder. Utbult nämnde också att kommunen jobbar för att skapa 400 nya bostäder i Öckerö centrum, där detaljplan ska presenteras i sommar. Information att kommunen sålt tomter i samråd med Örådet, där försäljning till barnfamiljer med permanent boende prioriterats. Beskrev god kommunikation kommunen-Örådet, men ej alltid med mäklaren. Flertalet tomter finns kvar, och start av nya köpprocesser uppmuntras till. Diskussion om Nordöleden med färjetrafik och turlistor. Hänvisade till pågående diskussioner med flera intressenter såsom Trafikverket, som sitter på pengarna, Västtrafik och Örådens trafikgrupp. Diskussion om s.k. slingturer, som går tätare, men med litet längre turtid, där förslag skickas till Trafikverket och Färjerederiet; information då beslut fattats.

Ny bilparkering planeras på Hönö Pinan, på plats för nuvarande bussparkering. Buröparkering ännu under lupp, inga löften kan ges i nuläget. Visioner, men inga direkta planer att presentera gällande elfärjan. Man ser gärna småningom ett snart testförförsök på 2-3 månader, för framtida utvärdering. Trafikverket utreder väg 155:s öde, kommunen återkommer med besked, informerade att de enskilda partierna är delade i frågan. Noterade iö tacksamt att fiberanslutningen till ön är framgångsrikt genomförd, vilket förhoppningsvis skapar en levande framtid för ön. Påpekades också att efteranmälan till fiberanslutning ännu är möjlig.

Nya valkretsar inrättas, att användas till EU-valet. Nordöarna och Hälsö hör nu till Öckerö Norra med formell röstningslokal på Hälsö, men möjlighet till s.k. förtidsröstning på Rörö. Iö allmän information om nyskapade Familjeenheten Navet, planerad inflytt av Solhöjden januari 2020 med totalt 48 platser. Vidare ny skola på Björkö samt glädjande besked att HT-19 ökar elevantalet på Rörö, vilket gläder särskilt nya skolchefen Katarina Lindgren, som värnar om skolan och samtidigt uttrycker behov av bostäder för nyanlända till kommunen. Jan tackades för informationen och skyndade till färjan, men beskrev till sist att han tacksamt tar emot frågor och information till mailkontot jan.utbult@ockero.se.

Vi återgick därefter till ordinarie programmet, där verksamhetsberättelsen för 2018 upplästes av sekreteraren och godkändes.

Kassa- och revisionsberättelsen upplästes av Örådets kassör Frida Z. Sammanfattningsvis noterades under året inkomster á 6.000 SEK och utgifter á 7.271 SEK och att tillgångarna per 2018-12-31 uppgick till 22.587 SEK. Revisorerna Marie Torgersson och Ingvar Karemyr har efter granskning funnit räkenskaperna väl bokförda och verifierade och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för aktuell revisonstid.

Mötet beviljade därefter styrelsen generell ansvarsfrihet gällande året 2018.

Mötet godkände förlängning av styrelseval på två år för Thomas Alm, Anna-Nyqvist-Larsson, Lennart Larsson och Frida Zackrisson.

Iö godkändes omval av Martina Kjellqvist (sammankallande) och Ellen Lorentsson i Valberedningen, samt omval av revisorerna Ingvar Karemyr och Marie Torgersson.

Mötet övergick därefter till presentation med efterföljande diskussion av schemalagda ämnen.

Sterner Lundgren från Hamnföreningen berättade att man uppmanat kinesrestaurangens ägare att sälja, tyvärr ännu inga nya intressenter i sikte. Nybygge av bryggor planeras med 8 nya platser, med bokning via dockspots. Glädjande noteras ökat antal båtgäster sista året. Linus på Röröboa planerar utbyggnad av altan etc. Årliga städdagen planerad till 190413. Torgny meddelar att ICA går fortsatt plus ekonomiskt.

Torgny Beiron, sekreterare för Rörö IF, gav uppdatering av föreningens planer för kommande år. Belysningen i Hallen inkluderande armatur skall bytas ut till ny LED-armatur. Fönster i Baracken skall bytas, preliminärt under april; även nymålning inomhus planeras. Årsmötet blir 07/04, arbetsdag 11/05 och Röröloppet, det tredje i ordningen, 01/06 och Rörö-IF-dagen 29/06. Simskolan planeras till veckorna 27-28, i samarbete med SLS Göteborg. Fotbollsträning under sommaren, då förhoppningsvis ett sydafrikanskt fotbollslag återkommer. Annars fortsatt Boot-Camp och gympa.

Majken Norvenius, Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening inbjöd till årsmötet 23/03, där bl.a. Hjördis Dangardt föreläser om ”Utvalda samband mellan Rörö och Inland”. Sillfesten blir 01/06 och vidare sedvanligt midsommarfirande med Rörö IF. Under sommaren planeras som tidigare Utgärdes-och Naturvandringar, liksom förstås öppethållande av Gamla och Nya Bygdeboa, där ånyo material från Håkans Hytta-utgrävningen visas. Vid höstfesten kommer Folke Olausson att föreläsa om ”Slavskeppet Westfalens sista resa”. Slutligen gjordes reklam för Rörö bibliotek, som låter hälsa, att man gärna ser ett ökat antal besökare

Peter Eklund, Sjöräddningsstationen informerade om att bygglov nu är klart för det nya stationshuset med planerad byggstart april-19 och byggtid 11 månader och placering ute på piren. Funktionellt välanpassat för sjöräddningssyften. Detaljerad plan kommer att presenteras. Man poängterar som tidigare, att dörrarna står öppna för spontana visningar av verksamheten, där fika ingår.

Lennart Larsson, Församlingshemmet beskrev att man nu efter renovering kan erbjuda 14 bäddar till uthyrning, inkluderande kök och samlingssal. Passar förutom sedvanliga turister/semesterfirare väl för skolklasser. Verksamhet iö med vävstuga i källaren och regelbundna bingoträffar. Årsmöte blir 27/04, traditionellt Loppis med auktion 20/07 och Nordöslöjdmöten med försäljning under juli och slutet november. Församlingshemmet söker även medhjälpare och kontaktperson för att boka vandrarhemmet nås på telefon: 0761-849658.

Under punkten Övriga frågor diskuterades ånyo för- och nackdelar med föreslagna slingturer och dess praktiska konsekvenser för Röröborna. Det s.k. kollektivtrafikavtalet planeras beslutas slutet 2020 efter dialog med Trafikverket. Tomas J efterfrågade Örådets inflytande i Västkuststiftelsen, och Örådet lovade start av dialog angående detta. Slutligen påpekades på förfrågan att Örådet planerar deltaga i slutbesiktningen av den ej helt felfria asfalteringen i samband med fiberanslutningen, och att hjälp från frivilliga härvidlag välkomnas.

Mötet avslutades sedan under ordnade former med kaffe och Budapestlängd.

Rörö 2019-03-17

Thomas Alm, ordförande…………………………..

Thord Rosén, sekreterare…………………………

Acke Dahlman, justerare…………………….

Majken Norvenius, justerare………………………….