Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2018-11-19.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén och Emma Ryberg,

Frånvarande, men lämnat återbud: Dan Stålebo och Frida Zackrisson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 181008 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Rapport från kommunmötet med Öråden 181113:

Lennart och Thord avlade följande rapport:

1) Kommundirektören Gull-Britt Eide hälsar välkommen. Fullmäktigevalet sker vecka 47, dvs denna vecka, och kan följas på webben. Då fastställs även budgeten för 2019. Nov-18 börjar arbetet med budgeten för 2020. Man arbetar efter Öckerömodellen, se hemsidan. Två stora aktuella frågor, nämligen a) kompetensförsörjningen och b) digitalisering. ”Våga pröva först, istället för att först utreda”. Arbetar enligt tillitsdelegationen, liksom övriga VR. Annars mål att medborgarförslag och motioner skall besvaras inom 3 månader; beräknas vara i fas 2019.

2) Jan Utbult, KD, kommunstyrelseordförande från januari 2019 presenterar sig. Efterträder således Arne Lernhag. Jan Utbult är Öckeröpojke, men har arbetat som lärare i Timrå i flertalet år. Kommer gärna på de enskilda Örådsmötena.

3) Krister Johansson och Robert Bexander, BRF Bovieran, Hönö presenterade sin intressanta trestegsmodell för införande av solceller i aktuell BRF. Steg 1: Utbyte av all övrig belysning till LED, klart april-18. Gav besparing på 15.000 kWh/år. Steg 2: BRF står för all el inom BRF. Steg 3: Installation av solceller. Valde det konsultföretag som lovade minst. Klart juni-18. Solcellsyta cirka 550 m2. Räknar med produktion på 85.000 kWh/år. Söker bidrag, som betalas av på 10 år, Batterier dyra, men spännande utveckling på batterisidan. Livslängd 25-30 år.

4) Tarja Barret, miljöstrateg och kommunekolog, presenterade Grönstrukturplanen, som i korthet skall se över gröna områden mellan bostadshusen och bostadsområdena och även bevara övriga gröna områden. Har fått LONA-bidrag, som gäller t.o.m. 2019-12-31, och omfattar primärt Hönö, Öckerö och Björkö. Flertalet förvaltningar stöttar aktivt projektet. Visat sig att ex.vis ADHD-barn mår bra av aktiv lek med klättring och belastning, gärna på ojämn yta. Fokus för projektet ligger på naturkänslan, ekologiska värden, sociala värden och närhetsaspekten, dvs området skall ligga nära, så att aktivitet kan ske på daglig basis.

5) Föregående möte berördes kort. Hänvisades till protokoll. Man lovar i god tid ordna med de 4-6 besöksplatserna i Öckerö hamn.

6) Frågor och svar. Mest diskussion om skyltar och gupp på Öckerö-Hönö.

7) Datum för kommunens Örådsmöten 2019: 19 februari, 21 maj, 10 september och 12 november.

Färjetrafik:

Thomas informerade att ny LED-chef för Nordöleden blir Mikael Olofsson, som således efterträder Christopher Ringhagen.

Aktivitetsplanering:

Thomas igångsatte en intressant diskussion om skapande av nya aktiviteter på Rörö, gällande året runt, både för bosatta och tillfälliga gäster. Örådet beslöt, efter idé från Hyppelns Samfällsförening, att försöka skapa en ny hemsida för Rörö med fortlöpande uppdatering, där aktuella och nya aktiviteter på ön presenteras. Linnea Johansson gav telefonledes under mötet sitt spontana intresse att arbeta med denna hemsida, och kommer att kallas till nästa Örådsmöte 11/12-18 för fortsatt diskussion om detaljer för genomförandet. Förslaget kommer därefter att presenteras på nästa kommande årsmöte 2019, med förhoppningsvis då spontana ideér och önskemål från övriga Röröbor om angelägna aktiviteter.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Nästa Örådsmöte bestämdes till tisdagen 11 december kl 18.00.

Rörö 2018-11-20.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..