Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2018-10-08.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén, Emma Ryberg, Dan Stålebo och Frida Zackrisson.

Extra deltagare: Martina Kjellqvist och Anita Ohlsson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 180827 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Rapport från kommunmötet 180911:

Anna och Lennart rapporterade från kommunmötet med Öråden. Se iö kommunens egna protokoll från mötet. Kommunchefen Gull-Britt Eide informerade initialt om vad som rent allmänt händer i kommunen. Daniel Lyckelid, räddningstjänsten berättade därefter via bl.a. bildspel om räddningsinsatsen vid branden på Björkö 5 augusti. Samfällt berömdes det allmänna engagemanget och heroiska arbetet, där förstås även Sjöräddningen vid Rörö och delar av Rörö brandvärn deltog.

Christer Zandén, kvalitetsutvecklare, informerade sedan om den nya reviderade, ej tidsbegränsade, versionen av Vision Öckerö 365, som antogs av kommunfullmäktige 180614. För detaljer hänvisas till kommunens hemsida.

Johanna Paulsson, planarkitekt samhällsbyggnad, gick igenom kommunens översiktsplan, som vann laga kraft 180719.

Nästa kommunmöte för Öråden 181113:

Till nästa kommunmöte 181113 planerar Rörö Öråd skicka Thomas, Lennart och Thord.

Skolan:

Martina uppdaterade skolläget inkluderande busskort för skolbarnen i kommunen.

Sjöräddningsstationen Rörö:

Uppdatering gav vid handen att bygglov finns och att byggstart planeras ske nov-18, med förhoppningsvis färdigbyggnad slutet 2019.

Färjetrafik:

Efter mötet fick Thomas information av Christopher Ringhagen, Färjerederiet, Trafikverket, som gav uppdaterad information om tidsplanen för byggprojektet på Hyppeln. Pga fortsatta problem i entreprenaden planeras nu Hyppelns färjeläge vara klart runt årsskiftet 2018/2019. Inga förändringar från nuvarande tidtabell för färjan. Ulrika går in på varv direkt när Hyppeln är klart, dvs runt vecka 1, och varvstiden beräknas till cirka 5 veckor. Arbetet med ordinarie färjeläget på Knippla planeras påbörjas tidigast vecka 7 2019.

Fiberanslutningen:

Påpekas ånyo att varje hushåll självmant väljer operatör. Förslagsvis användes Bredbandswebben för alternativa lösningar.

Privata och kommunala vägar:

Anita Ohlsson ställde frågor om privata och kommunala vägar på ön, och informerades om att kommunen snöröjer enbart sina egna kommunala vägar. Vid tveksamhet om vägens status uppmanas vi att ta kontakt med kommunen för information om den egna vägen är kommunal eller privat.

Nästa Örådsmöte bestämdes till måndagen 19 november kl 18.00.

Rörö 2018-10-10.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..