Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2018-05-28.

Deltagande: Thomas Alm, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén, Emma Ryberg och Dan Stålebo.

Frånvarande, men meddelat förhinder: Annelie Beiron och Frida Zackrisson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Anna Nyqvist Larsson valdes, i efterhand, till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 180423 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Sommaranställningen Gula Skären:

Således valdes Vilgot Granhag som sommaranställd vid Gula Skären. Omröstningen skedde, med sluten omröstning, via mail inom styrelsen utanför ordinarie styrelsemöte, för att vi snabbt skulle komma till ett beslut inför den snara anställningsstarten.

Rapport från kommunmötet 180522:

Thomas A och Dan S deltog från Rörö Öråd på mötet, som enligt Lokalbladet samlade ett 20-tal örådsrepresentanter. Nya kommunchefen Gull-Britt Eide beskrev kommunens nya utmaningar såsom arbete med kompetensförsörjning, innebärande att framstå som så attraktiv arbetsgivare att få nya personer till tjänster i kommunen, och att samtidigt behålla den personal som redan finns. Den nya dataskyddsförordningen GDPR börjar gälla 25 maj, och kommunen har nu anpassat sin verksamhet därefter. Vidare planerar kommunen nytt arbetssätt med Öråden gällande näringsliv och besöksenheten. Näringslivschefen Ronald Johansson beskrev den goda beläggningen i kommunens gästhamnar under sommaren, inkluderande husbilsbesökarna. Robert Lindberg berättade att 2018 var det lugnaste påskfirandet någonsin, innebärande bl.a. att eldning av bildäck och spillolja helt försvunnit. Vidare informerades om att den gamla uppdelningen i Göteborgs Södra Skärgård, med 200.000 besökare per år, och Göteborgs Norra Skärgård, med enbart 30.000 besökare per år, förändras till en enda gemensam skärgård, givande förhoppningsvis jämnare besöksfrekvens mellan de södra och norra delarna av skärgården.

Rapport från möte Öråden och Färjerederiet:

Thomas rapporterade från senaste mötet 180514. Konstruktivt möte där Färjerederiets Johan Hamnebo, som lägger tidtabellerna lovar ökad serviceinriktning och bättre allmän inställning. Västtrafik färdigställer en ny väntkur vid Burö färjeläge. Planering av uppdatering av det uråldriga anropssystemet, med pilotprojekt med nytt system innebärande app, koppling WiFi, kameror etc. Nordö III går snart på varv under 3-4 veckor, och planerad totalrenovering under hösten. Polstjärnan då in som reserv. Ulrika preliminärt på varv v 37-41. Hyppelns färjeläge förhoppningsvis klart v 46-47. Extrafärjan skall ej tas bort. 2045 planeras fossilfri färjetrafik i skärgården.

Övriga frågor:

Örådet beslöt att ej ha någon utfrågning av lokalpolitiker på Rörö, inför höstens val.

Vidare skall Anna och Dan kolla upp hamnens toalett angående eventuella åtgärder. Kontakt tas med Sterner i Hamnföreningen.

Nästa Örådsmöte beslöts till måndagen 27 augusti kl 18.00.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2018-06-08.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Anna Nyqvist Larsson, justerare………………………..