Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2018-04-23

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén, Emma Ryberg, Dan Stålebo och Frida Zackrisson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Protokollet från Årsmötet 2018-03-04 godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Annelie meddelade att skolbarnen just idag 23/04 genomfört den årliga städningen runt vägarna, och härvidlag fått ihop imponerande 10 säckar fulla med skräp.

Styrelsen studerade sedan samfällt Öckerö kommuns nya översiktsplan, där särskilt Rörös intressen beskrevs, och fann sammanfattningsvis innehållet godkänt och att vi i nuläget inget har att tillägga, utöver de inlagor som redan inskickats från Örådet och övriga Röröbor.

Då Örådet ännu ej fått in ansökan till sommararbetet vid Gula skären, med planerad arbetsstart runt 1 juni, beslöts att ansökningsblanketten, uppsatt på ICA och i hamnen, nu även läggs ut på nätet, med förhoppningsvis då större chans att snarast hitta lämplig kandidat för jobbet. Thomas och Thord samordnar inkommande ansökningar, och vi skickar sedan ut dessa till övriga i Örådet, för slutgiltigt gemensamt beslut om tillsättningen, vilket således får ske mailmässigt, då nästa planerade Örådsmöte ligger alltför långt fram i tiden.

Fiberanslutningen fortgår med grävningsarbeten över ön. Örådet beslöt att ej i nuläget ordna något informationsmöte gällande valet av nätoperatörer/leverantörer till de enskilda fastigheterna, utan att detta skötes på egen hand av den individuella fastighetsägaren. Pga konkurrenssituationen är inget gruppavtal aktuellt.

Thomas rapporterade om ett framgångsrikt möte med representanter från Nordöarnas Öråd, Trafikverket med tre ansvariga, Färjechefen och Arne Lernhag. Härvidlag fastslog just Arne Lernhag ännu en gång att kombinationen kommunal väg-statlig färja-kommunal väg, är juridiskt prövad och befunnen godkänd. Färjerederiet skall göra tidtabeller och leverera fortsatt statistik över resandet. Öckerö Buss skall försöka optimera tidtabeller gällande färja-buss. Utredning om eventuellt P-hus på Burö fortgår, där särskilt säkerhets/trygghets-aspekten betonas. Färjan Nordö III börjar bli gammal och kräver justering, varför diskussion om ny 3:e färja börjar föras. Linda åter i funktion i slutet på april och Ulrika går på varv i september. Således under sommarmånaderna 3 färjor i funktion, vilket tacksamt noteras. Färjemötena enligt ovan fortsätter med regelbundenhet, till allas fromma.

Nästa kommunmöte äger rum tisdagen 22/05, till vilket Rörö Öråd sedvanligt skickar representanter med tillhörande frågor att diskutera.

Nästa Örådsmöte bestämdes till måndagen 28/05 kl 18.00 i Hallen.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2018-05-02.

Thomas Alm, mötesordförande…………………………………

Thord Rosén, sekreterare……………………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………………