Verksamhetsberättelse för Rörö Öråd 2017

Styrelsemöte 170123: Förberedelser inför Årsmötet. Kontakt är tagen med Ren Kust för planerad städdag under mars 2017 och samtidig inbjudan att under Årsmötet berätta om sin verksamhet.

Årsmöte 170205: Välbesökt möte med cirka 40 deltagare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för aktuell revisionstid. Uppsägningar av Maria Forsberg och Torbjörn Rapp från styrelsen godkändes, övriga styrelsen oförändrad. Inbjudna gästen Jessica Lundqvist, miljöstrateg på Ren Kust /Västkuststiftelsen höll ett väldisponerat och intresseväckande föredrag om nedskräpningen längs Bohuskusten och vilka åtgärder som vidtas, särskilt via Ren Kust för att både åtgärda och förebygga detta. Vidare beslöts om allmän städdag med Ren Kust 170318. Jesper Jensen redogjorde för ett kommande möte med kommunen angående Sjöräddningsstationens nybyggnation. Vidare gavs uppdaterad information om fiberanslutningen samt åtgärder att upprätthålla ordning runt Påskefyren.

Styrelsemöte 170227: Inbjudna Martina K gav preliminär befolkningsstatistik för Rörö på 248 bofasta, dvs minus 14 jämfört föregående år. Kommunkontakt planeras för att vända siffrorna. Rapport från senaste kommunmötet gällande kommunens skulder, situationen vid Burö färjeläge sommartid, uppdatering om skapandet av Öckerö nya centrum, medborgarlöften, krislådan, skriften Naturguiden och planer för miljövänliga påskefyrar.

Städdagen med Ren Kust 170318: Mycket framgångsrik med cirka 30 personer, som rensar Tåviken och Sandviken på plast och annat skräp, med vidaretransport till specialcontainer i hamnen.

Styrelsemöte 170327: Rapport om informationsmöte i Församlingshemmet, där Roy beskrev att djurbesättningen beräknas komma ut till naturreservatet under april. Beslöts om kontakt med Roy angående eventuell komplettering och justering av skyltar vad gäller matningsförbud och liknande.

Städdag med skolbarnen 170425: Sedvanligt lyckad städdag runt vägarna med skolbarnen.

Styrelsemöte 170508: Rapport från kommunmötet 170425. Kommunen lovade fortsatt diskussion om negativa befolkningsutvecklingen, gällande bl.a. boenden och transporter, inkluderande möten med Trafikverket. Revisionsrapporten från samtliga Öråd bemöttes med löften om förbättrad dokumentation vid anställningsförfaranden, förhoppningar om vändning av negativ budgetbalans (-700 miljoner), poängtering om likabedömning i bygglovsärenden och ökad tillgänglighet till kommunanställda. Vidare beskrevs kommunens insatser för ensamkommande flyktingbarn och vuxna med uppehållstillstånd. Planerna för Öckerö kretsloppspark, med tillstånd för miljöfarlig verksamhet, presenterades, planeras färdigt våren 2019. Vindkraftverket skall avvecklas. Slutligen presenterades prototypen för en elfärja för 75-90 passagerare, framtagen av Green City Ferries, ingående i ett EU-projekt. //Iö diskussion om fiberanslutningen, som beräknas starta senhösten 2017 till en kostnad om 23.900 kr/hushåll. Lokalt möte med Öckerö Nät om praktiska detaljer planeras. Thomas påpekade att Färjerederiet via mail och tel.samtal informerats om att ansvaret för information om tillfälliga tidtabeller ligger på Färjerederiet och inte på Öråden. Överenskommelsen med kommunen angående Felix´sommarbete vid Gula Skären och lekplatsen presenterades, liksom övriga utlovade justeringar på lekplatsen.

Elbåtsdemonstration i hamnen 170513: Information om och provkörning med elbåten för passageraretrafik. Beräknad restid Rörö-L Varholmen 16 min, jämfört med dagens 55 min med bilfärja och buss.

Lokalmöte Baracken 170518 och 170520: Representanter från Öckerö Nät gav information och svarade på frågor om fiberanslutningen.

Kajaksläpp midsommardagen 170624: Fick tyvärr inställas på plats pga för höga vågor. Bättre lycka 2018.

Styrelsemöte 170828: Rapport om kommunkontakt där kommunen erbjuder sig släppa 2-3 tomter av 5-6 tillgängliga, där Örådet framför prioritering för 1) Året-runt boende barnfamiljer samt 2) Övriga året-runt boende. Vidare kommunikation med Trafikverket och Färjerederiet varvid framgick att Hyppelns färjeläge beräknas preliminärt vara klart våren 2018, (vecka 15) och att Ulrikafärjan då beräknas gå i varv under 4 veckor, med trolig påverkan färjetrafiken under denna period. Öckerö Nät meddelar att anslutningsplanen för fiberprojektet, dvs i vilken ordning respektive fastighet inkopplas, nu slutgiltigt är godkänd och installeras härmed. Iö noteras att Örådet fått kopia på sammanställning, författad av Janne Kilvik, gällande den framgångsrika utgrävningen av Håkans hytta i början på juni; ett projekt initierat via Hembygdsföreningen (Göran Hansson) i samarbete med Uddevalla museum, och till vilket Örådet bidragit med 5000 SEK.

Styrelsemöte 171002: Information om att en ny översiktplan är under utförande, för planerat antagande hösten 2018. Ersätter således gamla planen daterad 2005. Örådet stödjer utvecklandet av hotell-lägenheter på Rörö såsom skapande av tomter vid Vedkastet, och att vi förordar att markägarna driver ett planarbete för bebyggelse av tomter på Nordängen, (justerad protokollsanteckning). Örådet önskar också fortsatta diskussioner om bl.a. färjetrafiken och vattenförsörjningen i anslutning till översiktsplanen. Rörö Öråd har härvidlag etablerat en arbetsgrupp med Hyppelns- och Knipplas Öråd för att sträva emot att behålla nuvarande färjetrafik. Rapport från kommunmötet (170902): Kommunen ansökt hos Länsstyrelsen om en ny viltvårdsplan, för att möjliggöra att bestånden av ex.vis kanadagäss kan reduceras. Närhälsan Öckerö VC har flyttat till nya lokaler på Sockenvägen 2. Ny vandringsled Burö-Fotö på 23 km planeras.

Ren Kust städning 171113: Efter tel.kontakt genomförde Ren Kust en isolerad städinsats med bortförande av ihopsamlat skräp vid bänkarna vid Stora Ersvan. Motsvarande skräphög intill skylten Sandviken-Möddan hade man tyvärr ej möjlighet att ta hand om.

Styrelsemöte 171127: Rapport från kommunmötet (171114): Försäljningen av kommunala tomter sker numera via mäklare på hemnet.se. Kommunens tomtkö är avskaffad. Statistik över personer med permanent uppehållstillstånd, 73 (2016), 51 (hittills 2017) och 48 (prognos 2018). Kretsloppsparken beräknas klar 2019 och samma år får Solhöjden 48 nya platser. Åtgärder runt Rörös återvinningsstation är framflyttade till 2019-2020. Kommunen identifierar två huvudfunktioner för Öråden, nämligen 1) Föra ut information till respektive ö och 2) Fungera som remissinstans inför beslut. På Örådsmötet iö diskussion om strategi för borttransport av ihopsamlat skräp vid bänkarna, lokal 4-hjuling-Ren Kust? Nästa möte 180110 med planering inför årsmötet.

Styrelsemöte 180110: Inbjudna gästen Agneta Lundgren förevisade handlingar gällande de enskilda tomternas lägen och utbredning vid Nordängen. Thomas rapporterade från samrådsmöte med enskilda Öråden, där allmänna förslag om de mindre öarnas överlevnad framfördes samt specifika förslag angående områden på Rörö, där önskemål om att kommunen gör upp en detaljplan med infrastruktur för vatten och avlopp, med förberedelse för bebyggelse på kort sikt, efter överenskommelse med tomtägarna. Annelie och gästen Martina meddelade att mellanstadieklasserna på Rörö skola försvinner höstterminen 2018; detta pga lågt barnantal. Vidare påpekades att kommunala vägar på Rörö saltas, men att enskilda asfalterade skötes av respektive fastighetsägare. Iö diskuterades åtgärder inför Årsmötet, som framflyttades till söndagen 25 februari kl 15.

Rörö Öråd genom sekreterare Thord Rosén