Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2018-02-08.

Deltagande: Thomas Alm, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén, Dan Stålebo och Frida Zackrisson.

Frånvarande, men meddelat förhinder: Annelie Beiron och Emma Ryberg.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Frida Zackrisson valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 180110 lästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Övriga ärenden:

Förberedelser inför Örådets Årsmöte, som således äger rum söndagen 4 mars kl 15 diskuterades. Justerad verksamhetsberättelse godkändes. Beslut om dagordning för årsmötet togs.

Vidare beslöts att Dan Stålebo och Thomas Alm deltager från Rörö Öråd på nästa kommunmöte tisdagen 20 februari kl 17. Eventuella frågor att diskutera framföres till dessa.

Rapport om fortsatt diskussion om eventuellt bidrag till Hembygdsföreningen (Majken N) gällande musikanter på midsommarfesten. Örådets uppfattning är att arrangerande föreningar främst står för ersättningen till inhyrda musikanter, men att Örådet kan diskutera bidrag, om starkt behov skulle uppstå.

Thomas beskrev sedan de synpunkter gällande Rörö, som inskickats till kommunen gällande kommande översiktsplan, vilka diskuterats via samrådsmöte med övriga Öråden på Nordöarna. Via medföljande karta beskrevs synpunkterna gällande specifika områden angående utbyggnad, vilket bedömdes med gillande av övriga styrelsemedlemmar.

Thord berättade om under lördagen 3 februari den tuffa men framgångsrika intransporten via 4-hjuling av insamlat plastskräp från västsidan till återvinningsstationen i hamnen. Ren Kust informerades efteråt, och uttryckte sitt spontana gillande, och vi uttryckte förhoppningar om fortsatt gott samarbete framgent.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2018-02-08.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Frida Zackrisson, justerare………………………..