Blog Image

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Thu, October 15, 2015 13:11:19

Nästa styrelsemöte torsdag 12/11 kl. 19.00 i Hallen.

Alla välkomna!Protokoll 2015-10-05

Protokoll Posted on Thu, October 15, 2015 13:10:28

Protokoll fört vid Rörö öråds styrelsemöte 2015-10-05

Närvarande: Thomas Alm, Lennart Larsson, Anna Nyqvist Larsson, Thord Rosén, Susanne Johansson och Annelie Beiron

Meddelat förhinder: Torbjörn Rapp, Frida Zackrisson och Dan Stålebo

Ej närvarande: Maria Forsberg Besök av: Martina Kjellqvist

Till justerare valdes Susanne Johansson.

Thomas informerade från Kommunmötet.

Thomas har haft mailkontakt med färjerederiet ang. våra förslag med ändring av turer t.ex. mitt på dagen. Thomas fortsätter mailkontakten för att få svar på våra frågor.

Thomas har även mailat ang. anropsturerna, går det att införa ett enklare och bättre system?

Sommarjobbet, skötsel av Gule skära och klippning av lekparken, har skötts mycket bra under hela perioden.

GRACE-projektet tar slut vid årsskiftet. Vad kommer att hända? Hur går man vidare? Blir det något infomöte i höst? Susanne informerar sig via Anita Larsson.

Martina informerade om flyktingläget i Öckerö kommun. Öckerö kommun tar emot 1 till 2 ensamkommande flyktingbarn i veckan. Kommunen jobbar också på att försöka ta emot 5 flyktingfamiljer som redan har uppehållstillstånd. Förhoppningen är att kunna ta emot fler familjer. För att klara detta söker kommunen privatboende att hyra ut.

I dagsläget samarbetar även kommunen med kyrkorna för att kunna ta emot flyktingar som ännu ej sökt asyl, ett första boende i Sverige. För att detta skall fungera behövs volontärer, hör av er till Nimbus, Filadelfia eller Svenska Kyrkan om ni har möjlighet att hjälpa till. Det behövs hjälp med matlagning, vaktmästeri m.m.

Två stycken HBV-hem (hem för vård och boende), för ensamkommande flyktingbarn, öppnas i kommunen. Ett är i privat regi och ett är idéburet partnerskap, det går att läsa mer om det på skl.se

En förfrågan från Fotö Öråd, ang. samarbete omkring skolan, har inkommit. Thord tar tel.kontakt med Fotö Öråd för att få precision i frågan om samarbetet. Tar upp frågan igen på nästa Örådsmöte.

Uppföljning av aktiviteter i arbetsgrupperna. Susannes och Annas skrivelse, ang. ökande av bofast befolkning på Rörö, har inte blivit besvarad. Thomas skickar den återigen.

Vi gjorde ny brainstorming ang. områden att arbeta med under hösten. Tre områden valdes ut: Träffar med olika teman, integration och kommunikation. Olika idéer inom områdena diskuterades, fortsatt arbete med dessa under nästa möte.

Nästa styrelsemöte torsdag 12/11 kl. 19.00 i Hallen.