Protokoll Rörö öråd styrelsemöte 2008-04-08

Närvarande: Ronnie, Susanne, Malin, Hans, Frida, Martina, Anders och Annelie

1. Till justerare valdes Susanne Johansson

2. Hans tar kontakt med Tomas Wijk angående städdagen.

3. Jonas Kjellqvist och Torgny Beiron skriver ett brev till Västkuststiftelsen vad gäller slinga i bergen. Örådet, Rörö IF och Hembygdsföreningen arbetar gemensamt för att få tillstånd en slinga.

4. När det gäller informationsbladet till nyinflyttade, så har Martina skickat ut ett brev till alla föreningar för att få in aktuella uppgifter.

5. Susanne tar kontakt med Marie Torgersson angående vår hemsida.

6. Örådet har önskemål om lägenheter i gamla förskolan. Martina skickar mail till Tomas Karlström.

7. Martina och Annelie har inventerat lekplatsen och skickat önskemål till AnnBritt Nolander

8. Anders Foss läste upp ett svar från samhällsbyggnadsförvaltningen angående kulturmiljöprogrammet.

9. Martina sätter upp ett anslag i affären vad gäller grenarna runt vägarna. Styrelsen uppmanar markägarna att själva ta hand om sina grenar.

10. Anders Foss tar kontakt med Stefan Larsson, vägverket, för att se om han har möjlighet att delta på ett av örådets allmänna möten.

11. Nästa styrelsemöte blir torsdag 15/5 kl. 18.00. Anders Foss ordnar fika.

________________________________ ________________________________

Ordförande Martina Kjellqvist Sekreterare Annelie Beiron

________________________________

Justeras av Susanne Johansson