Blog Image

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Styrelse 2019

Styrelse Posted on Wed, October 23, 2019 19:44:53

Rörö Öråds styrelse 2019

Örådets e-post roro.orad@gmail.com

Örådets hemsida orad.roro.se

Styrelsemedlemmar

Ordförande: Thomas Alm 070-220 56 02 thomas.alm@telia.com

Vice ordförande: Dan Stålebo dan.stalebo@stsab.net

Sekreterare: Thord Rosén thord.rosen@medic.gu.se

Kassör: Frida Zackrisson fridazackrisson@hotmail.com

Ledamöter:

Annelie Beiron annelie@beiron.se

Anna Nyqvist-Larsson larsson.nyqvist@gmail.com

Lennart Larsson lennartlarsson42@live.se

Emma Ryberg emma.saveskog@hotmail.com

Revisorer:

Ingvar Karemyr ingvar@karemyr.se

Marie Torgersson marie.torgersson@roro.se

Valberedning:

Martina Kjellqvist

Ellen LorentssonStyrelsemöte

Nästa möte Posted on Wed, October 23, 2019 19:29:42

Nästa styrelsemöte är måndag 11/11 kl.18 i Hallen.

Välkomna!Protokoll 2019-09-23

Protokoll Posted on Wed, October 23, 2019 19:28:04

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-09-23.                                                                  

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén och Dan Stålebo.

Frånvarande, men lämnat återbud: Emma Ryberg och Frida Zackrisson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Örådsmötesprotokoll från 190826 godkändes.

Beslut togs i följande frågor:

Hemsidan:

Upplev Rörögruppens (Anna och Annelie) förslag till hemsida presenterades. Förslaget fick beröm och godkändes. Gruppen skickar förslaget direkt till Linnea J. Bo och Leva-gruppen (Frida och Emma) räknar med att snart presentera sitt förslag liksom Hitta hit-gruppen (Thomas).

Färjetrafiken:

Thomas beskrev ny rapport från Johan Hamnebo, Trafikverket, från vilken framgår att nuvarande turlista kommer att gälla året ut, dvs t.o.m. 191231. Efter 15/09 gäller således helglistan daterad 16/09-14/04. Örådet noterar detta och kommer att framföra önskemål att vinterturlistans start framskjutes till oktober i fortsättningen.

 Frågor och planering inför kommunmötet 191112:

Kommunen meddelade via mail samtliga Öråd i början på september att det planerade kommunmötet 10 september inställts, då man dels fått in väldigt få frågor från Öråden att behandla, och dels att de enskilda förvaltningarna ej inkommit med några ärenden att föredraga. Mötet 12 november kvarstår dock. Kommunen önskar utveckla mötena med Örådsmötena till att mer handla om dialog i övergripande, politiska frågeställningar än detaljfrågor, vilka istället bör hänskjutas direkt till respektive förvaltning. Vid nästa planerade möte 12 november önskar man hålla en diskussion och workshop kring formerna och innehållet i de fortsatta Ö-rådsmötena. Målet är att skapa en bra medborgardialog, som är meningsfull för innevånarna. En omvärldsanalys som beskriver hur andra kommuner hanterar medborgardialogen kommer att presenteras. Inkomna frågor kommer att besvaras, från Rörö således gällande solceller och extra container vid återvinningen.

Rörö Öråds styrelse noterade ovanstående och diskuterade preliminärt fram önskemål om information gällande byggnadsplaner, större händelser och aktiviteter samt att lokala sammankomster med kommunen på respektive ö kan ske någon gång varje år.  Vi stödjer förslaget att inskickade frågor skall ha allmänt intresse och att specifikt lokala frågor skickas in för direktsvar.

Hamntoaletten:

Anna och Dan rapporterade att hamntoaletten har gjorts i ordning och har fungerat under sommaren. Man föreslår att kommunen har fortsatt överordnat ansvar för toaletten hela året, men att städningen sköts av hamnvärdarna under sommaren och Gule Skären-lekplatsstädaren Sten Torgersson under vintern. Anna lovar kontakta Sten T med denna frågeställning och sedan kommunansvarige Martin Unsgaard för godkännande.

Övrig fråga:

Thord framförde önskemål från granne att sprida information om möjligheten att hyra ut rum i enskilda Röröfastigheter för exempelvis studerande eller andra, som har svårt att ordna boende centralt i storstaden. Detta kan i förlängningen öka intresset för framtida boende på ön. Formerna för denna informationsspridning får diskuteras framgent.

Nästa möte:

Nästa Örådsmöte bestämdes till 2019-11-11  kl 18.00.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-09-26.

Thomas Alm, ordförande……………………………..

Thord Rosén, sekreterare……………………………..

Annelie Beiron, justerare……………………………Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Tue, September 17, 2019 19:36:15

Nästa styrelsemöte är den 23 september i Hallen kl. 18.00.

Välkomna!Protokoll 26/8-19

Protokoll Posted on Tue, September 17, 2019 19:31:20

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-08-26.                                                                  

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Lennart Larsson, Thord Rosén och Dan Stålebo.

Frånvarande, men lämnat återbud: Anna Nyqvist Larsson, Emma Ryberg och Frida Zackrisson.

Pga det sköna sommarvädret hölls mötet utomhus vid bänkarna på skolgården.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Örådsmötesprotokoll från 190527 godkändes.

Beslut togs i följande frågor:

Återvinningen-uppdelning ris och virke.

Framkom allmänt missnöje på ön gällande den nuvarande uppdelningen av tömning av ris/grenar respektive virke varannan vecka på återvinningen. Det ter sig uppenbart miljöovänligt enligt Örådet, att vissa veckor tömma och köra iväg nästan tomma containers. Vidare är det svårt för gemene man att veta om man aktuell vecka tömmer ris eller virke, varför man ”felaktig vecka” får återvända hem med sitt lass. En uppenbar lösning är skapande av en extra container, så att det varje vecka är möjligt att tömma både ris och virke. Detta önskemål kommer att framföras som en fråga/diskussionsämne på nästa kommunmöte 190910.

Frågor och planering inför kommunmötet 190910:

Utöver ovanstående önskemål om extra container på återvinningen, kommer Rörö Öråds specifika fråga angående kommunens inställning till ekonomiskt bidrag vid planerad samordnad solcellsinstallation för fastigheter inom kommunen, att tas upp igen vid nästa kommunmöte för Öråden 190910. Dessa båda frågor har nu skickats per mail till Anders Lundgren, Öckerö kommun. Rörö Öråd kommer på mötet att representeras av Thord, Lennart och Dan.

Hemsidan:

Historiegruppens (Thord, Lennart och Dan, med godkännande av Göran Hansson) textförslag till Rörös historia bedömdes positivt av Örådet, och beslut togs att förslaget direkt skickas till Linnea J för bearbetning. Grupperna bakom hemsidans övriga sektioner såsom Upplev Rörö, Bo och Leva, och Hitta hit, räknar med att presentera sina texter senast till nästa Örådsmöte 23/09.

Gula Skären-lekplatsen 2019:  

Öckerö kommun tog våren 2019 ett beslut att själva anställa en person för skötsel av Gula Skären och lekplatsen för säsongen 2019. Detta uppskattades av Örådet, då ansvarsförhållanden föregående somrar varit något oklara, men kommunens beslut fattades tyvärr utan föregående kontakt med Örådet, vilket den kommunansvarige Martin Unsgaard Pettersson bad om ursäkt för. Vilgot Granhags nyskrivna kontrakt via Örådet annulerades, och som kompensation fick Vilgot via kommunen halva kontrakterade ersättningen. Sten Torgersson är nu den nye kommunansvarige för badplats och lekplats, och Sten kan i tjänsten använda vår gamla gräsklippare, som kommunen nu förtjänstfullt inhandlat av Örådet.

Hamntoaletten:

Styrelsen är fortfarande enig om att skötseln av hamntoaletten ej är Örådets ansvar. Anna och Dan har varit i kontakt med den kommunansvarige, utan att något beslut fattades. Vi föreslår ny kontakt med kommunen och med förslaget att numera kommunanställde Sten Torgersson, utöver tillsyn av Gula Skären och lekplatsen även får skötandet av hamntoaletten på sin agenda.

Frågeformulär gällande Avfallshantering i glesbygd och skärgård 2019.

Lennart Andersson, gruppledare för Skärgårdarnas riksförbunds miljö- & energigrupp har uttryckt önskemål om att få vetskap hur avfallshanteringen sköts på öar utan landförbindelse. Sigvard Utbult har vidarebefordrat det utarbetade frågeformuläret i frågan till Nordöarnas Öråd. Under mötet fyllde vi gemensamt i formuläret gällande Rörö och skickade svaret direkt via mail till S Utbult.

Vägbesiktningen efter nätinstallationen:

Besiktningen utfördes 190528 av besiktningsman Bo Wiklund, Andria AB, som gav ett godkännande utslag. Önskemålet att Örådet skulle få närvara vid besiktningen bifölls således ej. Våra anmärkningar angående att förseglingarna på vissa ställen är mjuka och kladdiga, vilket gör att det fastnar tjära på skor och barnvagnshjul, avfärdades med att den klistriga asfalten förväntas hårdna spontant efter hand. Klagomålen om nytillkomna, kvarstående sprickor i den gamla asfalten, orsakade av tillfällig omdirigering av trafiken, vilket givit ojämn och skakig färd för både bilister och cyklister, avfärdades också. Vi beslöt på mötet att trots allt acceptera besiktningsbeslutet, eftersom Örådet självt skulle få betala en ombesiktning, och då en dylik ombesiktning ej kan garanteras utfalla till vår belåtenhet.

Nästa möte:

Nästa Örådsmöte bestämdes till 2019-09-23 kl 18.00.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-08-29.

Thomas Alm, ordförande……………………………..

Thord Rosén, sekreterare……………………………..

Annelie Beiron, justerare……………………………Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Thu, June 27, 2019 08:50:20

Nästa styrelsemöte är måndagen den 26 augusti kl. 18.00 i Hallen.
Välkomna!Protokoll 2019-05-27

Protokoll Posted on Thu, June 27, 2019 08:48:43

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-05-27.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén och Frida Zackrisson.

Frånvarande, men lämnat återbud: Dan Stålebo och Emma Ryberg.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Örådsmötesprotokoll från 190401 godkändes.

Rapport från kommunmötet 190521:

Thomas gav en kort rapport från mötet, där man bl.a. diskuterade överlevnadsstrategi under 72 timmar för den enskilde vid en krissituation, där man betonade vattentillgången. Rörö Öråds specifika fråga angående kommunens inställning till ekonomiskt bidrag vid planerad samordnad solcellsinstallation för fastigheter inom kommunen, hade tyvärr försvunnit i hanteringen, men Örådet kommer att ta upp frågan igen vid nästa kommunmöte i september. Iö hänvisar vi till kommande utskrift av det officiella protokollet från mötet.

Hemsidan:

Linneas förslag till hemsidan bedömdes positivt av styrelsen, och fortsatt detaljarbete av hemsidans sektioner såsom Upplev Rörö, Bo och Leva, Historia och Hitta hit, fördelades inom styrelsen, för en första redovisning på Örådsmötet i augusti. Linnea informerades telefonledes och meddelade att hon gärna fortlöpande deltar i diskussioner via nätet.

Gula Skären sommaren 2019:

Gula Skären-städaren Viktor Granhag är informerad om gräsklippningens tidsperiod, dvs från början maj till slutet augusti. Frida får i uppdrag att diskutera med kommunansvarig angående klarläggande av bl.a. arbetsgivaransvar för anställningen.

Förslag till havsplan för Västerhavet:

Diskussion om Havs-och vattenmyndighetens förslag till havsplaner för Sveriges hav, inkluderande Västerhavet, där synpunkter på förslagen kan lämnas till Havs- och vattenmyndigheten fram till 2019-06-14. Vi beslöt att Örådet ej tar någon egen ställning i frågan, och hänvisar i stället till den enskilde kommuninnevånarens intresse gällande synpunkter på förslagen.

Möte Samarbetsgruppen Bevara Nordöarna och journalisten Conny Åqquist:

Kort referat av mötet med Bevara Nordöarna och journalisten C Åquist 190408 i Hallen, Rörö. Mötet var positivt enligt Thomas, och föranleddes bl.a. av sviktande befolkningsunderlag för Nordöarna, såsom 850 (2005) och 713 (2017), med ökat andel äldre bland de kvarboende. Gruppen föreslår en åtgärdssvalstudie i samverkan mellan Öckerö kommun, Västtrafik, Trafikverket, Färjerederiet och Öråden. Se iö C Åquists artikel i Torslandatidningen 24 april.

Hamntoaletten:

Styrelsen är enig om att skötandet av hamntoaletten ej är Örådets ansvar. Föreslår ny diskussion med Hamnföreningen, samt vidare att Anna och Dan tar kontakt med kommunansvarig för uppdatering av tidigare överenskommelse.

Övriga frågor: Vägbesiktning och färjetrafik:

Thomas informerade om att vägbesiktningen efter nätinstallationen ännu ej är utförd, utan planeras utföras i slutet på maj. Aktuell turlista, har generellt uppfattats som positiv, och har provperiod till september. Diskussion om upplevd försämring för skolbarnen på eftermiddagen (13.25-14.45). Om genomgripande förändring av färjetrafikens tider utifrån skolbarnens situation önskas, föreslås diskussion från kommunen (rektorn på skolan) till Färjerederiet.

Nästa möte:

Nästa Örådsmöte bestämdes till 2019-08-26 kl 18.00.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-05-29.

Thomas Alm, ordförande……………………………..

Thord Rosén, sekreterare……………………………..

Annelie Beiron, justerare……………………………Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Thu, April 18, 2019 17:43:02

Kommande styrelsemöte är den 27/5 kl. 18.00 i Hallen.

Välkomna att delta!Next »