Blog Image

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Sun, December 01, 2019 15:49:13

Nästa styrelsemöte är den 13/1-20 kl. 18.00 i Hallen.

Välkomna!Protokoll 2019-11-11

Protokoll Posted on Sun, December 01, 2019 15:47:41

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-11-11.                                                                  

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén Emma Ryberg, Dan Stålebo och Frida Zackrisson

Thomas Alm hälsade alla välkomna till mötet, som ägde rum hemma hos Alms på Örnekullsvägen 8.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Örådsmötesprotokoll från 190923 godkändes.

Diskussion och beslut togs i följande frågor:

Färjetrafiken:

Thomas informerade att kommunen beslutat dra in bidraget på 0,5 miljon/år, till de extra färjeturerna, dvs de tre tilläggsturerna. Nordöarnas Örådsgrupper har redan bokat ett extra möte med Jan Utbult efter kommunmötet med Öråden 191112 för diskussion om beslutet. Färjerederiet avvaktar det definitiva beskedet samt resultatet av extramötet 191112.

Vi diskuterade också Madelene Rybergs mailinlägg, där hon beskriver hopplöshet inför aktuella turlistan, med de praktiska bekymmer som detta medför. Hon önskar att Örådet bättre fångar upp Röröbornas åsikter, och att målet bör vara maxtid en timme mellan turerna, vardag som helg. Thomas instämde i sitt svar att Örådet också har entimmes-max som mål, och att aktiva diskussioner hela tiden sker via Nordöarnas Öråd och Färjerederiet, Trafikverket och Öckerö kommun. Thomas uppmuntrade också de enskilda medborgarna att ta direktkontakt med respektive myndigheter och framföra sina åsikter. Påpekade också att det trots allt skett en viss förbättring av vardagsturerna jämfört tiden före starten av ombyggnaden på Hyppeln.

Hemsidan:

Bo och Leva-gruppen (Frida och Emma) presenterade sitt förslag till hemsidan, vilket fick beröm och godkändes efter minimal justering. Förslaget skickas till Linnea J för bedömning. vilket Hitta hit-gruppen (Thomas) redan gjort med sitt bidrag. Annelie kommer att ta kontakt med Linnea för beslut om extra möte för slutlig justering. Vi planerar att ha hemsidan uppdaterad för presentation i samband med nästa årsmöte i februari 2020.

Svar på insända frågor till Öckerö kommun samt information om kommunmötet 191112.

Frågan gällande eventuellt kommunbidrag till enskilda fastigheter för solcellsinstallation besvarade Jan Utbult, med att kommunen enligt lag ej har möjlighet att ge ekonomiskt stöd av denna typ till enskilda.

Frågan gällande extra containers vid återvinningsstationen besvarades från Kretsloppsenheten, med att man av ekonomiska skäl samt platsbrist inte kan ställa ut fler stora containers á 20 m3. En ökning av antalet små containers skulle resultera i ännu fler transporter. Man vill inte längre blanda fraktionerna. Kommunen påpekar också, att man alltid är välkommen till Kärrsviks ÅVC på Öckerö, i händelse av större mängder av dessa fraktioner.

Kort information om kommunmötet för Öråden tisdagen 12 november på Nimbus kl 17, då den nya arbetsformen med dialog och work-shops skall testas, för diskussion om de aktuella frågorna på kort och lång sikt. Thomas och Thord representerar Rörö Öråd.

Kommunala tomter:

För att säkerställa att kommunala tomter vid försäljning i första hand går till åretruntboende, särskilt barnfamiljer, planerar Örådet att undersöka möjligheten att kunna intervjua de potentiella tomtköparna och poängtera att just åretruntboende prioriteras. Kontakt med kommunansvarig för diskussion om det praktiska förfarandet med intervjuerna planeras.

Hamntoaletten:

Anna och Dan rapporterade att Sten Torgersson ej är intresserad av att städa hamntoaletten, som ju tillhör hamnföreningen. Man tar förnyad kontakt med kommunansvarige Martin Unsgaard, då ju kommunen bör se till att det finns tillgång till kommunala toaletter på alla öar.

Nästa Öråds Årsmöte:

Nästa Årsmöte planeras till söndagen 2 februari 2020 kl 15 i Hallen. Vi planerar då att presentera den då förhoppningsvis iordningsställda hemsidan, samt också inbjuda Västkuststiftelsen att presentera aktuella och kommande projekt, såsom exempelvis städning på västsidan. Vidare har Thord och Annelie kungjort planer att vid årsmötet avsluta sina fortsatta åtaganden i Örådet.

Nästa styrelsemöte:

Nästa Örådsmöte bestämdes till 2020-01-13  kl 18.00.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former, denna gång med smörgåstårta, morotskaka och kaffe.

Rörö 2019-11-14.

Thomas Alm, ordförande……………………………..

Thord Rosén, sekreterare……………………………..

Annelie Beiron, justerare……………………………Styrelse 2019

Styrelse Posted on Wed, October 23, 2019 19:44:53

Rörö Öråds styrelse 2019

Örådets e-post roro.orad@gmail.com

Örådets hemsida orad.roro.se

Styrelsemedlemmar

Ordförande: Thomas Alm 070-220 56 02 thomas.alm@telia.com

Vice ordförande: Dan Stålebo dan.stalebo@stsab.net

Sekreterare: Thord Rosén thord.rosen@medic.gu.se

Kassör: Frida Zackrisson fridazackrisson@hotmail.com

Ledamöter:

Annelie Beiron annelie@beiron.se

Anna Nyqvist-Larsson larsson.nyqvist@gmail.com

Lennart Larsson lennartlarsson42@live.se

Emma Ryberg emma.saveskog@hotmail.com

Revisorer:

Ingvar Karemyr ingvar@karemyr.se

Marie Torgersson marie.torgersson@roro.se

Valberedning:

Martina Kjellqvist

Ellen LorentssonStyrelsemöte

Nästa möte Posted on Wed, October 23, 2019 19:29:42

Nästa styrelsemöte är måndag 11/11 kl.18 i Hallen.

Välkomna!Protokoll 2019-09-23

Protokoll Posted on Wed, October 23, 2019 19:28:04

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-09-23.                                                                  

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén och Dan Stålebo.

Frånvarande, men lämnat återbud: Emma Ryberg och Frida Zackrisson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Örådsmötesprotokoll från 190826 godkändes.

Beslut togs i följande frågor:

Hemsidan:

Upplev Rörögruppens (Anna och Annelie) förslag till hemsida presenterades. Förslaget fick beröm och godkändes. Gruppen skickar förslaget direkt till Linnea J. Bo och Leva-gruppen (Frida och Emma) räknar med att snart presentera sitt förslag liksom Hitta hit-gruppen (Thomas).

Färjetrafiken:

Thomas beskrev ny rapport från Johan Hamnebo, Trafikverket, från vilken framgår att nuvarande turlista kommer att gälla året ut, dvs t.o.m. 191231. Efter 15/09 gäller således helglistan daterad 16/09-14/04. Örådet noterar detta och kommer att framföra önskemål att vinterturlistans start framskjutes till oktober i fortsättningen.

 Frågor och planering inför kommunmötet 191112:

Kommunen meddelade via mail samtliga Öråd i början på september att det planerade kommunmötet 10 september inställts, då man dels fått in väldigt få frågor från Öråden att behandla, och dels att de enskilda förvaltningarna ej inkommit med några ärenden att föredraga. Mötet 12 november kvarstår dock. Kommunen önskar utveckla mötena med Örådsmötena till att mer handla om dialog i övergripande, politiska frågeställningar än detaljfrågor, vilka istället bör hänskjutas direkt till respektive förvaltning. Vid nästa planerade möte 12 november önskar man hålla en diskussion och workshop kring formerna och innehållet i de fortsatta Ö-rådsmötena. Målet är att skapa en bra medborgardialog, som är meningsfull för innevånarna. En omvärldsanalys som beskriver hur andra kommuner hanterar medborgardialogen kommer att presenteras. Inkomna frågor kommer att besvaras, från Rörö således gällande solceller och extra container vid återvinningen.

Rörö Öråds styrelse noterade ovanstående och diskuterade preliminärt fram önskemål om information gällande byggnadsplaner, större händelser och aktiviteter samt att lokala sammankomster med kommunen på respektive ö kan ske någon gång varje år.  Vi stödjer förslaget att inskickade frågor skall ha allmänt intresse och att specifikt lokala frågor skickas in för direktsvar.

Hamntoaletten:

Anna och Dan rapporterade att hamntoaletten har gjorts i ordning och har fungerat under sommaren. Man föreslår att kommunen har fortsatt överordnat ansvar för toaletten hela året, men att städningen sköts av hamnvärdarna under sommaren och Gule Skären-lekplatsstädaren Sten Torgersson under vintern. Anna lovar kontakta Sten T med denna frågeställning och sedan kommunansvarige Martin Unsgaard för godkännande.

Övrig fråga:

Thord framförde önskemål från granne att sprida information om möjligheten att hyra ut rum i enskilda Röröfastigheter för exempelvis studerande eller andra, som har svårt att ordna boende centralt i storstaden. Detta kan i förlängningen öka intresset för framtida boende på ön. Formerna för denna informationsspridning får diskuteras framgent.

Nästa möte:

Nästa Örådsmöte bestämdes till 2019-11-11  kl 18.00.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-09-26.

Thomas Alm, ordförande……………………………..

Thord Rosén, sekreterare……………………………..

Annelie Beiron, justerare……………………………Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Tue, September 17, 2019 19:36:15

Nästa styrelsemöte är den 23 september i Hallen kl. 18.00.

Välkomna!Protokoll 26/8-19

Protokoll Posted on Tue, September 17, 2019 19:31:20

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-08-26.                                                                  

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Lennart Larsson, Thord Rosén och Dan Stålebo.

Frånvarande, men lämnat återbud: Anna Nyqvist Larsson, Emma Ryberg och Frida Zackrisson.

Pga det sköna sommarvädret hölls mötet utomhus vid bänkarna på skolgården.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Örådsmötesprotokoll från 190527 godkändes.

Beslut togs i följande frågor:

Återvinningen-uppdelning ris och virke.

Framkom allmänt missnöje på ön gällande den nuvarande uppdelningen av tömning av ris/grenar respektive virke varannan vecka på återvinningen. Det ter sig uppenbart miljöovänligt enligt Örådet, att vissa veckor tömma och köra iväg nästan tomma containers. Vidare är det svårt för gemene man att veta om man aktuell vecka tömmer ris eller virke, varför man ”felaktig vecka” får återvända hem med sitt lass. En uppenbar lösning är skapande av en extra container, så att det varje vecka är möjligt att tömma både ris och virke. Detta önskemål kommer att framföras som en fråga/diskussionsämne på nästa kommunmöte 190910.

Frågor och planering inför kommunmötet 190910:

Utöver ovanstående önskemål om extra container på återvinningen, kommer Rörö Öråds specifika fråga angående kommunens inställning till ekonomiskt bidrag vid planerad samordnad solcellsinstallation för fastigheter inom kommunen, att tas upp igen vid nästa kommunmöte för Öråden 190910. Dessa båda frågor har nu skickats per mail till Anders Lundgren, Öckerö kommun. Rörö Öråd kommer på mötet att representeras av Thord, Lennart och Dan.

Hemsidan:

Historiegruppens (Thord, Lennart och Dan, med godkännande av Göran Hansson) textförslag till Rörös historia bedömdes positivt av Örådet, och beslut togs att förslaget direkt skickas till Linnea J för bearbetning. Grupperna bakom hemsidans övriga sektioner såsom Upplev Rörö, Bo och Leva, och Hitta hit, räknar med att presentera sina texter senast till nästa Örådsmöte 23/09.

Gula Skären-lekplatsen 2019:  

Öckerö kommun tog våren 2019 ett beslut att själva anställa en person för skötsel av Gula Skären och lekplatsen för säsongen 2019. Detta uppskattades av Örådet, då ansvarsförhållanden föregående somrar varit något oklara, men kommunens beslut fattades tyvärr utan föregående kontakt med Örådet, vilket den kommunansvarige Martin Unsgaard Pettersson bad om ursäkt för. Vilgot Granhags nyskrivna kontrakt via Örådet annulerades, och som kompensation fick Vilgot via kommunen halva kontrakterade ersättningen. Sten Torgersson är nu den nye kommunansvarige för badplats och lekplats, och Sten kan i tjänsten använda vår gamla gräsklippare, som kommunen nu förtjänstfullt inhandlat av Örådet.

Hamntoaletten:

Styrelsen är fortfarande enig om att skötseln av hamntoaletten ej är Örådets ansvar. Anna och Dan har varit i kontakt med den kommunansvarige, utan att något beslut fattades. Vi föreslår ny kontakt med kommunen och med förslaget att numera kommunanställde Sten Torgersson, utöver tillsyn av Gula Skären och lekplatsen även får skötandet av hamntoaletten på sin agenda.

Frågeformulär gällande Avfallshantering i glesbygd och skärgård 2019.

Lennart Andersson, gruppledare för Skärgårdarnas riksförbunds miljö- & energigrupp har uttryckt önskemål om att få vetskap hur avfallshanteringen sköts på öar utan landförbindelse. Sigvard Utbult har vidarebefordrat det utarbetade frågeformuläret i frågan till Nordöarnas Öråd. Under mötet fyllde vi gemensamt i formuläret gällande Rörö och skickade svaret direkt via mail till S Utbult.

Vägbesiktningen efter nätinstallationen:

Besiktningen utfördes 190528 av besiktningsman Bo Wiklund, Andria AB, som gav ett godkännande utslag. Önskemålet att Örådet skulle få närvara vid besiktningen bifölls således ej. Våra anmärkningar angående att förseglingarna på vissa ställen är mjuka och kladdiga, vilket gör att det fastnar tjära på skor och barnvagnshjul, avfärdades med att den klistriga asfalten förväntas hårdna spontant efter hand. Klagomålen om nytillkomna, kvarstående sprickor i den gamla asfalten, orsakade av tillfällig omdirigering av trafiken, vilket givit ojämn och skakig färd för både bilister och cyklister, avfärdades också. Vi beslöt på mötet att trots allt acceptera besiktningsbeslutet, eftersom Örådet självt skulle få betala en ombesiktning, och då en dylik ombesiktning ej kan garanteras utfalla till vår belåtenhet.

Nästa möte:

Nästa Örådsmöte bestämdes till 2019-09-23 kl 18.00.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-08-29.

Thomas Alm, ordförande……………………………..

Thord Rosén, sekreterare……………………………..

Annelie Beiron, justerare……………………………Styrelsemöte

Nästa möte Posted on Thu, June 27, 2019 08:50:20

Nästa styrelsemöte är måndagen den 26 augusti kl. 18.00 i Hallen.
Välkomna!Next »